Tag Archive | "Φράγμα"

Tags: , ,

Μελέτη κόστους-οφέλους για το ημιτελές φράγμα Αγιονερίου στην Ελασσόνα

Posted on 21 Μαΐου 2020 by admin

Μελέτη  σκοπιμότητας για το φράγμα Αγιονερίου στην Ελασσόνα δημοπρατεί η  Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, απαντώντας σε επερώτηση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στο ημιτελές  έργο που έχει εγκαταλειφθεί από τον  ανάδοχο το 2006. Η μελέτη κόστους- οφέλους, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και είναι μία από τις 33  συνολικά μελέτες που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη συγκρότηση του Εθνικού  Σχεδίου Ανασυγκρότησης  Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών. Τα έργα νερού για άρδευση, πάνω από 2,2 εκατ. ευρώ, είναι ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Φράγμα Αγιονερίου Ελασσόνας

 

Σκοπιμότητα του έργου

Το φράγμα Αγιονερίου βρίσκεται στην κοίτη του ποταμού Ελασσονίτη, ο οποίος διασχίζει την Ελασσόνα και στα κατάντη αυτής. Σκοπός του φράγματος είναι η συγκέντρωση νερού για την άρδευση αγροτικής έκτασης 25.000 στρεμμάτων που βρίσκονται ανάντη του ταμιευτήρα και σε υψομετρική στάθμη +35 μέτρα ως προς αυτόν. Η δημοπράτηση του έργου έγινε τον Ιούνιο του 1999 και οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές του 2006, οπότε ο ανάδοχος αποχώρησε από το εργοτάξιο χωρίς να έχει εκτελέσει ορισμένες συμβατικές εργασίες σκυροδεμάτων και τσιμεντενέσεων.

Αντικείμενο του έργου

Το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας «Φράγμα Αγιονερίου Ν. Λάρισας» περιλάμβανε αρχικά

(α) την πλήρη κατασκευή του φράγματος (σώμα, υπερχειλιστή, σήραγγες) και

(β) την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής για την δημιουργία του ταμιευτήρα.

Το έργο δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί, επειδή

(α) έλειπαν οι μελέτες δύο αντλιοστασίων στην περίμετρο του ταμιευτήρα και

(β) δεν είχε απαλλοτριωθεί το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάμβανε ο ταμιευτήρας.

Το φυσικό αντικείμενο αναπροσδιορίστηκε και περιορίστηκε στον

(α) υπερχειλιστή και (β) στις σήραγγες

Λόγω

(α) τροποποιήσεων στη μελέτη και

(β) αδυναμίας χρηματοδότησης επιπλέον εργασιών,

Για την ολοκλήρωση τους απομένουν ορισμένες εργασίες.

Για το σώμα του φράγματος η συμβατική μελέτη κατέστη ανεπαρκής λόγω μεταβολής συνθηκών της προμήθειας υλικών επιχώματος.

 

 

Μελέτες του έργου

Επισημαίνεται ότι, για το σύνολο των εργασιών υπάρχουν τρεις μελέτες :

α) του φράγματος, με τίτλο «Υδραυλικά έργα φράγματος Αγιονερίου»,

β) των έργων υδροληψίας, με τίτλο «Οριστική μελέτη έργων υδροληψίας» και

γ) των αρδευτικών δικτύων,  με τίτλο «Οριστική μελέτη αρδευτικών δικτύων από το φράγμα Αγιονερίου»,

Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν, ως προς το είδος και τις ποσότητες των εργασιών, προκειμένου να συγχωνευτούν σε μία και να επικαιροποιηθούν οι τιμές μονάδος εργασιών.

Περιβαλλοντικοί όροι

Για τα έργα που αφορούν τις προαναφερθείσες μελέτες έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 104546/26-5-08 με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι της κατασκευής του φράγματος και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Έργα υδροληψίας και έργα μεταφοράς και προσαγωγής φράγματος Αγιονερίου», το οποίο αναφέρεται στην μελέτη (β) και σε τμήμα της μελέτης (γ), στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το δίκτυο διανομής του νερού.

Η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει για 10 έτη. Εφ’ όσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα ανανέωσης θα πρέπει να γίνει η διαδικασία από την αρχή.

Οι όροι της ΚΥΑ στηρίζονται σε μη ρεαλιστικά δεδομένα (όσον αφορά το φράγμα σε μη ενεργούς δανειοθαλάμους και, όσον αφορά το δίκτυο μεταφοράς σε ανεπίκαιρη διάταξη των επιφανειών άρδευσης, τροποποιημένη από τον αναδασμό) επομένως θα απαιτηθεί νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης στην ΚΥΑ περιλαμβάνονται όροι για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού του ταμιευτήρα (αντιμετώπιση ρύπανσης) και όροι υποχρεώσεων του φορέα κατασκευής του έργου, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον μελέτες.

Απαλλοτριώσεις

Σχετικά με τις απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου, έχει συντελεστεί μόνο εκείνη που αφορά την προμήθεια υλικών για τον πυρήνα του φράγματος. Η απαλλοτρίωση της περιοχής ανέγερσης του φράγματος έχει αρθεί, ενώ απαιτείται η κτηματογράφηση της λεκάνης κατάκλυσης του ταμιευτήρα, των προστατευτικών αναχωμάτων και των θέσεων των αντλιοστασίων.

Συμπέρασμα

Όπως γίνεται σαφές από τα εκτεθέντα, η συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση του φράγματος Αγιονερίου αποτελεί ένα σύνθετο τεχνικό αντικείμενο.  Για την ολοκλήρωση του έργου, είναι απαραίτητο, να ληφθεί υπόψη το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενό του, το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο όταν ξεκίνησε η διαδικασία ανάθεσης της πρώτης εργολαβίας, με τρόπο ώστε το έργο να μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Μελέτη κόστους-οφέλους

Επειδή το έργο είναι υψηλού κόστους κατασκευής (φράγμα, απαλλοτριώσεις, συνοδά έργα), πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη μελέτης κόστους – οφέλους του συνολικού έργου. Για το σκοπό αυτό εγκρίθηκε η με αριθμό ΔΑΠ/466/18-2-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έγκρισης διάθεση πίστωσης 60.000 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2014ΕΠ51700027 της ΣΑΕΠ 517, για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». Τα Τεύχη Διαγωνισμού είναι υπό σύνταξη.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αντιπλημμυρικά έργα από την Περιφέρεια στο φράγμα της Γυρτώνης

Posted on 04 Οκτωβρίου 2019 by admin

Έργα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων εκτάσεων της κοίτης του Πηνειού στο φράγμα της Γυρτώνης προχωρά το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 248.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Κόντρα στα μηνύματα των καιρών εντατικοποιούμε την προσπάθεια για να προστατεύσουμε αντιπλημμυρικά τη Θεσσαλία και να προφυλάξουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπονήσαμε ένα σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των και φαινομένων και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες υλοποιούμε αντιπλημμυρικά έργα που μπορεί να μην φαίνονται, αλλά λειτουργούν όταν υπάρχει ανάγκη. Πρόκειται για έργα ουσίας, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, έργα λειτουργικά, χρήσιμα που πιάνουν τόπο. Παράλληλα με τα έργα στηρίζουμε την πραγματική τοπική οικονομία ενώ δημιουργούμε θέσεις εργασίας» επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση των πρανών της βαθείας κοίτης του ποταμού Πηνειού στο Δ.Δ. Γυρτώνης του Δήμου Λαρισαίων καθώς και σε σποραδικές θέσεις μέχρι και το Δ.Δ. Βρυότοπου- Μαυρόλιθου του Δήμου Τυρνάβου

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι:

  • Προστασία και συντήρηση των πρανών της βαθείας κοίτης.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα για να λειτουργήσει το Φράγμα Μεσοχώρας

Posted on 04 Αυγούστου 2017 by admin

Η υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το Φράγμα της Μεσοχώρας από τον αρμόδιο υπουργό κ. Σωκράτη Φάμελλο, αποτελεί σταθμό γι’ αυτό το πολύπαθο έργο και δημιουργεί σε όλους τους Θεσσαλούς μεγάλες προσδοκίες για την γρήγορη λειτουργία του ΥΗΣ. Οι προσπάθειες που κάναμε ως Τ.Α.  Α’ και Β’ βαθμού σε στενή συνεργασία με τα Τ.Ε.Ε. , ΓΕΩΤΕΕ, ΕΘΕΜ και άλλους φορείς της περιφέρειας Θεσσαλίας κατέληξαν στο ποθητό για εμάς αποτέλεσμα.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος , τήρησε τις δεσμεύσεις του που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα πλαίσια του 1ου πανελληνίου Συνεδρίου για την κλιματική αλλαγή που υλοποίησε η ΠΕΔ Θεσσαλίας στις 8 και 9 Ιουνίου στην Καρδίτσα. Η υπογραφή της ΑΕΠΟ είναι το πρώτο σημαντικό βήμα προκειμένου ένα έργο τεραστίας σημασίας να ξεκινήσει τη λειτουργία του , που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο σε εμάς τους Θεσσαλούς αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ένα έργο για το οποίο δαπανήθηκαν535 εκατομμύρια ευρώ ισχύος 161,5 MW και που αναμένεται να τροφοδοτήσει με 390GWHυψηλής αξίας «πράσινη» ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές , σε ετήσια βάση.

Επισημαίνουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι και καλούμετο υπουργείο και τη ΔΕΗ να μεριμνήσουν , όπως άλλωστε έχουν δεσμευτεί , για τις τεχνικές και επισκευαστικές παρεμβάσεις που χρειάζονται , για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και βέβαια για την μετεγκατάσταση των κατοίκων του οικισμού που θα πλημμυρίσει.

Η ένταξη του έργου στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και η υπογραφή της ΑΕΠΟ ανοίγει οριστικά το δρόμο για την πλήρη αξιοποίηση του.

Εμείς ως Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας σε συνεργασία με όλους τους επιστημονικούς φορείς είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε ότι απαιτείται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής διαβούλευσης προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να αποκομίσουν όλα τα οφέλη που δικαιούνται από το φράγμα της Μεσοχώρας αλλά και γενικότερα από τα έργα στον Αχελώο που έχουν ακριβοπληρώσει τα προηγούμενα χρόνια αλλά δυστυχώς ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας                     Ο πρόεδρος της ΕΘΕΜ

Κωτσός Γεώργιος                                                           Καλλές Ιωάννης

Δήμαρχος Μουζακίου

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΚΔ                                   Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ- Κ.Ε.

Παπαγεωργίου Νικόλαος                                     Καλόγηρος Κωνσταντίνος

 

Comments (0)

Tags: , ,

Περισσότερο νερό στο φράγμα Γυρτώνης – Κλείνουν 13 γεωτρήσεις

Posted on 28 Νοεμβρίου 2016 by admin

Με στόχο να συλλεχθούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού αλλά και η άρδευση από γεωτρήσεις να αντικατασταθεί από επιφανειακά ύδατα, δρομολογείται το νέο έργο με τίτλο «Έργα ολοκλήρωσης προστασίας παρόχθιων εκτάσεων και τροφοδοσίας δικτύου Τ.Ο.Ε.Β με βαρύτητα από τον ρουφράκτη (φράγματος) Γυρτώνης στον ποταμό Πηνειό του Ν. Λάρισας» προϋπολογισμού 8.300.000 ευρώ.

Τη σύμβαση κατασκευής υπέγραψαν ο ∆ιευθυντής, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε.Κ.Υ.Υ.) κ. ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Για να προχωρήσει το έργο υπήρξε στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε δήλωσή του για την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε: «Η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφέρει χρήσιμα έργα για την περιοχή και τον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί την μεγαλύτερη δύναμη για έξοδο από την κρίση. Για τον λόγο αυτό και στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού, παρεμβαίνουμε διαρκώς με μικρά και μεγάλα έργα στην κατεύθυνση βελτίωσης της καθημερινότητας των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας. Με τη συγκεκριμένη εργολαβία ολοκληρώνεται και γίνεται λειτουργικό το φράγμα Γυρτώνης. Θα μπορούν να συλλεχθούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού καθώς θα προστατευθούν οι παρόχθιες περιοχές, ενώ στη γύρω περιοχή η άρδευση από γεωτρήσεις θα αντικατασταθεί από επιφανειακά ύδατα, άρα θα είναι πιο οικονομική και φιλική στο περιβάλλον. Παράλληλα, γίνεται ένα πρώτο βήμα για τη μεταφορά νερού στην Κάρλα, η οποία θα καταστεί εφικτή με την δρομολόγηση και ολοκλήρωση ενός άλλου έργου, της κατασκευής αγωγού.

Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα έργο σημαντικό και πολλαπλά χρήσιμο: στην άρδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογική χρήση νερού».

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

 

Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελούν τα έργα ολοκλήρωσης της κατασκευής του ρουφράκτη Γυρτώνης και των συναφών έργων.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

– H προστασία παρόχθιων εκτάσεων
– Η τροφοδοσία δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. με βαρύτητα από τον ταμιευτήρα Γυρτώνης
– Επέκταση αρδευτικού δικτύου (94 στρ.)
– Κλείσιμο υδρογεωτρήσεων σε ακτίνα 1 km από το φράγμα (13 τεμάχια)
– Σφράγιση αρμών του φράγματος
– Η κατασκευή αρπάγης για επιπλέοντα φερτά στην ανάντη πλευρά του ρουφράκτη
– Κατασκευή οδοστρωσίας μεταξύ της στέψης του φράγματος και της συνδετήριας οδού, μήκους 1800 m (3Α και ασφαλτικά)
– Καθαρισμός επιπλεόντων φερτών από την πλωτή κατασκευή συγκράτησης
– Καθαρισμός τάφρου 9Τ σε μήκος 7 km περίπου
– Μετρητικός εξοπλισμός εισερχόμενης – εξερχόμενης παροχής (ανάντη – κατάντη ρουφράκτη)
– Δύο σταθμηγράφοι
– Μετρητικός εξοπλισμός ποιότητας νερού (Κουλούρι – Γυρτώνη).

Comments (0)

Tags: , ,

Δημοπρατήθηκε το νέο έργο για το φράγμα Γυρτώνης

Posted on 25 Μαΐου 2016 by admin

Το φράγμα Γυρτώνης επισκέφτηκαν ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Κ. Γιώργος Δέδες και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες δημοπρατήθηκε ένα σημαντικό έργο που συμπληρώνει το υπάρχον και αφορά τα: «Έργα ολοκλήρωσης προστασίας παρόχθιων εκτάσεων και τροφοδοσίας δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. με βαρύτητα από τον Ρουφράκτη (φράγματος) Γυρτώνης στον ποταμό Πηνειό του Ν. Λάρισας», προϋπολογισμού 8.300.000,00 (με Φ.Π.Α.) ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Περιφέρειας αποφέρει έργα χρήσιμα για τη Θεσσαλία. Με τη συγκεκριμένη εργολαβία ολοκληρώνεται και γίνεται λειτουργικό το φράγμα Γυρτώνης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που βοηθά στον τομέα της άρδευσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής χρήσης νερού».
Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελούν τα έργα ολοκλήρωσης της κατασκευής του ρουφράκτη Γυρτώνης και των συναφών έργων και περιλαμβάνονται συγκεκριμένα:
– H προστασία παρόχθιων εκτάσεων
– Η τροφοδοσία δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. με βαρύτητα από τον ταμιευτήρα Γυρτώνης
– Επέκταση αρδευτικού δικτύου (94 στρ.)
– Κλείσιμο υδρογεωτρήσεων σε ακτίνα 1 km από το φράγμα (13 τεμάχια)
– Σφράγιση αρμών του φράγματος
– Η κατασκευή αρπάγης για επιπλέοντα φερτά στην ανάντη πλευρά του ρουφράκτη
– Κατασκευή οδοστρωσίας μεταξύ της στέψης του φράγματος και της συνδετήριας οδού, μήκους 1800 m (3Α και ασφαλτικά)
– Καθαρισμός επιπλεόντων φερτών από την πλωτή κατασκευή συγκράτησης
– Καθαρισμός τάφρου 9Τ σε μήκος 7 km περίπου
– Μετρητικός εξοπλισμός εισερχόμενης – εξερχόμενης παροχής (ανάντη – κατάντη ρουφράκτη)
– Δύο σταθμηγράφοι
– Μετρητικός εξοπλισμός ποιότητας νερού (Κουλούρι – Γυρτώνη).
Στο φράγμα επίσης παρευρέθηκαν ο εντεταλμένος σύμβουλος Υδάτων κ. Γιώργος Λαδόπουλος, ο δήμαρχος Τεμπών κ. Κώστας Κολλάτος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Comments (0)

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031