Tags: , ,

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από 18 Μαΐου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε  πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.
Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.350 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35%  σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση το φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του τμήματος.
Ο αριθμός των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα τρεις (33). Ο αριθμός αυτός επιμερίζεται στις ακόλουθες ομάδες ως εξής: (α) 23 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση και (β) 10 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μια από τις δυο κατηγορίες τότε ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από την άλλη κατηγορία σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει δυο καταλόγους, στους οποίους κατατάσσονται οι υποψήφιοι των δυο ομάδων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων που συγκέντρωσαν.
Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•    Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο
•    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
•    Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
•    Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
•    Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών
•    Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές) [εφόσον υπάρχει]
•    Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
•    Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχονται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού
•    Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχονται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού ]
•    Διδακτορικός τίτλος [εφόσον υπάρχει, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού]
•    Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]
•    Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση στην εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]
•    Βεβαιώσεις οργάνωσης καινοτόμων προγραμμάτων ή συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών [εφόσον υπάρχουν]
•    Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα [εφόσον υπάρχουν]
•    Βεβαίωση πιστοποιημένων γνώσεων ΤΠΕ [εφόσον υπάρχει]
•    Άλλα δικαιολογητικά  που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα  προσόντα Αιτήσεις υποβάλλονται από 18 Μαΐου 2020 – 30 Ιουνίου 2020 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού κάθε Τρίτη (10.30-12.30), Τετάρτη (17.30-19.30), Πέμπτη (10.30 – 12.30) και Σάββατο (9.30 – 11.30) (γραφείο 8, 1ος όροφος, νέο κτίριο, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος) ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά ή ηλεκτρονικά στο email ode@uth.gr.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το 24210-74881 κάθε Τρίτη (10.30-12.30), Τετάρτη (17.30-19.30), Πέμπτη (10.30 – 12.30) και Σάββατο (9.30 – 11.30)  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

 

Tags: , ,

Διαχείριση και ενδυνάμωση προσωπικού μέσω διαδικτύου από τον ΣΘΕΒ

Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών τη Δευτέρα 25 και την Τετάρτη 27 Μαΐουώρες 17:00-21:00 με θέμα: «Διαχείριση και ενδυνάμωση προσωπικού» με μέγιστο αριθμός εκπαιδευομένων 15 άτομα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες του προγράμματος να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της ηγεσίας σε καταστάσεις
κρίσης και ειδικών συνθηκών. Επιπλέον να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης συναισθηματικών εγκλωβισμών και ενδυνάμωσης του προσωπικού τους ενώ θα είναι σε θέση να ασκήσουν τόσο ατομική παρακίνηση όσο και αποτελεσματική διοίκηση και καθοδήγηση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους και στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και σε όσους διοικούν ομάδες και έχουν ενεργό ρόλο στην διαδικασία αξιολόγησής τους.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Πέτρος Ρούσης, σύμβουλος εκπαίδευσης. Είναι πιστοποιημένος, full-time εκπαιδευτής σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συνδέσμου ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ στο τηλ. 2410555507 και email: education@sthev.gr (αρμόδια κα Ελένη Ευαγγελοπούλου) μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου.

 

Tags: , ,

Μάξιμος: Αναβάθμιση της Ελλάδας με τον αγωγό EastMed

«Το λιθαράκι που βάζουμε σήμερα, κυρώνοντας τη διακρατική συμφωνία για τον EastMed, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας για την Ελλάδα και τον ελληνισμό ευρύτερα». Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της κύρωσης της συμφωνίας κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου EastMed.

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην αρχή της ομιλίας του έθεσε το ερώτημα αν «η ανακάλυψη φυσικού αερίου στον υποθαλάσσιο χώρο του μείζονος ελληνισμού είναι ευλογία ή κατάρα; Ευλογία γιατί ενισχύονται οι προοπτικές της οικονομίας και αναβαθμίζεται η γεωστρατηγική σημασία Ελλάδος και Κύπρου ή κατάρα διότι ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά της Τουρκίας και μπορεί να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο;». Για να απαντήσει στη συνέχεια ότι «για τον ελληνισμό στο σύνολό του, η νέα αυτή παράμερος συνιστά εξαιρετική τύχη, με οικονομικές, γεωπολιτικές και, εν γένει, εθνικές διαστάσεις, που δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Κι αυτό νομίζω ότι είναι κοινός τόπος των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων, όπως αποδεικνύεται από τη διαχρονική υποστήριξη του αγωγού EastMed, απ’ όλες διαδοχικά τις κυβερνήσεις από το 2010 και μετά. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπαίνουν, λοιπόν, δυναμικά στον νέο ενεργειακό χάρτη που διαμορφώνεται, με ρόλο καθοριστικό και αναντικατάστατο. Η Μέση Ανατολή θα ενωθεί ενεργειακά -δια μέσω του μεγαλεπήβολου αυτού του σχεδίου- με την ευρωπαϊκή ήπειρο που θα περνά από τα δύο κράτη μας, που αποτελούν γεωγραφικά και πολιτισμικά το σύνορο της Ευρώπης. Ήδη, διαμορφώνεται ένα διαφορετικό τοπίο με την προεργασία και μόνο αυτού του σχεδίου. Αυτό, άλλωστε, καταδεικνύουν η εμβάθυνση της συνεργασίας, που πλέον έχει στρατηγικό χαρακτήρα, της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ. Αλλά και οι αναπτυσσόμενες σχέσεις με άλλα κράτη της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, αλλά και εκτός αυτής, όπως οι ΗΠΑ. Η Ελλάδα μέσω αυτών των επιλογών δηλώνει δυναμικά παρούσα στις εξελίξεις στη γειτονιά της».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος για την στάση της Τουρκίας επισήμανε ότι «απέναντι σε αυτό το κρεσέντο επιθετικότητας, η καλύτερη απάντηση είναι η αποφασιστικότητα της Ελλάδας:

  • να προχωρήσει στις συμφωνίες της,
  • να ενισχύσει τις συμμαχίες της,
  • να προβάλει τα δίκαιά της.

Το πόσο αποτελεσματικά είναι όλ’ αυτά φάνηκε από την αντίδραση Ερντογάν στη “διακήρυξη των 5”: Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Τέλος, ο κυβερνητικός βουλευτής αναφερόμενος στον «προβληματισμό για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος μετά την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου», υπογράμμισε ότι «βεβαίως, η συγκυρία, λόγω και του κορονοϊού, δεν ευνοεί τους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Ας μη λησμονούμε, όμως, ότι πρόκειται για παροδική κατάσταση. Και δεν επηρεάζει στον ίδιο βαθμό το φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπουμε με οξυδέρκεια, και όχι μυωπικά, την πραγματικότητα».

Tags: , ,

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας – 10ο εργαστήριο για παιδιά

Μείναμε σπίτι, ο χρόνος πέρασε, οι μήνες πέρασαν, η ώρα άλλαξε…Αλλά, πώς περάσαμε τον χρόνο μας όλο αυτό το διάστημα; Πόσο χρόνο αφιερώσαμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα και στις δραστηριότητές μας; Τί ώρα ξυπνούσαμε και πόση ώρα παίζαμε; Ακόμα κι αν δεν έχουμε ρολόι ή δεν ξέρουμε να υπολογίζουμε την ώρα, υπάρχει τρόπος να μετράμε τον χρόνο. Το μυστικό κρύβεται στο πιο λαμπρό αστέρι του γαλαξία μας, τον ήλιο!

Συνέχεια και γι’ αυτή την εβδομάδα του προγράμματος  “ΑλλάΖω Σελίδα…από τη βιβλιοθήκη ↔ στο σπίτι” που διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και συμμετέχει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων – Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας με την αποστολή του 10ου  εργαστηρίου.

Στο εργαστήριο αυτό θα μελετήσουμε τι είπε για τον ήλιο η μυθολογία και η επιστήμη και πώς οι άνθρωποι τον αξιοποίησαν για να μετρήσουν τον χρόνο μέσω αστρονομικών οργάνων. Επίσης, θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στα ρολόγια που κατασκεύασε ο άνθρωπος από τα αρχαία χρόνια και θα πειραματιστούμε με το οριζόντιο ηλιακό ρολόι.

Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα σας αποστείλουμε το αρχείο με τις οδηγίες του εργαστηρίου, μαζί με την προτεινόμενη βιβλιογραφία στην οποία υπάρχουν και πάλι οι υπερσύνδεσμοι για βιβλία σε ψηφιακή μορφή και προτεινόμενα βίντεο. Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία τα ηλιακά σας ρολόγια και να τα στείλετε στην βιβλιοθήκη μας (μέσω email)! Εμείς θα τα αναδημοσιεύσουμε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης!

Ηλικίες 11-16 ετών
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail της βιβλιοθήκης edimovivlio@hotmail.gr με το όνομά σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Ενημερωθείτε διαδικτυακά από την σελίδα μας https://www.facebook.com/www.edimovilviolarissa/ καθώς επίσης και από την σελίδα του Δικτύου  Ελληνικών Βιβλιοθηκών https://network.nlg.gr/

ΑλλάΖΩ Σελίδα για μένα, για σένα, για τον κόσμο, τον πλανήτη, για όλους μας!

Μένουμε ασφαλείς, διαβάζουμε στο σπίτι, μαθαίνουμε από το σπίτι!

#menoumespiti #μένουμεασφαλείς #forEBEr #ηβιβλιοθήκησπίτιμας #NLGoals #17SDGs

Tags: , ,

Αφιέρωμα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon του Δήμου Λαρισαίων

To ευρωπαικό παρατηρητήριο για την καινοτομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας έχει επιλέξει ως “Project of the Week” αυτή την εβδομάδα ί το πρόγραμμα  “CSAWAREA cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis”, στο οποίο ο συμμετέχουν ως πεδίο πιλοτικής εφαρμογής  ο Δήμος Λαρισαίων και ο δήμος Ρώμης.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την έρευνα και καινοτομία στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας, το οποία αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος HORIZON 2020, είναι η παρουσίαση και προώθηση όλων των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας στον ψηφιακό κόσμο. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί κι επιλέγει να παρουσιάσει καινοτόμες λύσεις, εργαλεία και υπηρεσίες που αναπτύσσονται  στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδούνται από την ΕΕ, μπορούν να εφαρμοστούν από διάφορους χρήστες (επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, τοπικές αρχές) και συμβάλλουν στη ευαισθητοποίηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

 

Το πρόγραμμα “A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis (CS-AWARE)” είναι ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και σημαντικό σχέδιο, καθώς αντικείμενό του είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή νέων και καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων στα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «κυβερνοασφάλεια» (cybersecurity).

Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα για cybersecurity situational awareness (επίγνωση κατάστασης κυβερνοασφάλειας), το οποίο θα βοηθάει στην καταπολέμηση και την πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων. Απαιτείται διαμοιρασμός των σχετικών πληροφοριών με τους αρμόδιους φορείς, π.χ.: CERTs (Εθνικά / Ευρωπαϊκά) και μονάδες / Τμήματα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

 

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το σχετικό αφιέρωμα στο σύνδεσμο
https://cyberwatching.eu/services/catalogue-of-services/project-week-cs-aware

 

Tags: , ,

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την ενίσχυση της οικονομίας στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ

Τα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις, η αξιοποίηση εργαλείων χρηματοδότησης, η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Κυβέρνησης στην μετά-COVID 19 εποχή, αποτέλεσαν θέματα ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου, με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα εργαλεία που μπορεί να εκμεταλλευτεί η επιχειρηματική κοινότητα προκειμένου να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας καθώς και στις δυνατότητες για περισσότερες επενδύσεις, με στόχο τη μετατροπή της πανδημίας σε ευκαιρία.

«Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε μέτρα που εξαντλούν τα όρια των δυνατοτήτων μας. Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο είτε του ΕΣΠΑ, είτε του κρατικού προϋπολογισμού, είτε της Αναπτυξιακής Τράπεζας και αναμένουμε και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για να δούμε τι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε με ευρωπαϊκά χρήματα, αποφεύγοντας στο μέτρο του δυνατού νέο δανεισμό».

Επίσης αναφέρθηκε στην θετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση του ορίου de-minimis, για τα περιθώρια ενίσχυσης μέσω αναπτυξιακού νόμου, την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ με μεγαλύτερη ευελιξία, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο «ανάσα» ρευστότητας στην οικονομία.

Επιπροσθέτως ανέφερε πως σχεδιάζεται να δοθεί η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στις τράπεζες προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης τους ενώ αναφερόμενος στη βιομηχανική παραγωγή, είπε ότι θα υπάρξουν εξειδικευμένα εργαλεία χρηματοδότησής της.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης, και την ανάγκη κατοχύρωσης και διανομής των πόρων στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Επίσης τόνισε ότι είναι αναγκαία όσο ποτέ, η καταπολέμηση γραφειοκρατίας καθώς και η ταχύτερη διεκπεραίωση επιχειρηματικών και αναπτυξιακών σχεδίων, αδειοδοτήσεων και διευκολύνσεων για όλες τις επιχειρήσεις.

Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκαν στις διαδικασίες επιτάχυνσης του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ, καθώς και την υλοποίηση fast track επενδύσεων.

Η επιχειρηματική κοινότητα προσδοκά πως τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία που αναμένονται να προκηρυχθούν βάση των νέων εξελίξεων στην μετά COVID-19 εποχή θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της οικονομίας.

Με κοινό παρανομαστή την αλληλεγγύη και τις ανάγκες του συνόλου των επιχειρήσεων, ο ΣΘΕΒ ως επιχειρηματικός φορέας θα συνεχίσει να παρεμβαίνει σε θέματα που αγγίζουν την πραγματική οικονομία και  ενισχύουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Θεσσαλίας.

 

 

Tags: , ,

Το δικαίωμα στη ζωή κατακτιέται με τον ανυποχώρητο αγώνα

Τη Δευτέρα 11/05/20 το δημοτικό συμβούλιο Βόλου ενέκρινε κατά πλειοψηφία  την ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για την «ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου», που ουσιαστικά δίνει το πράσινο φως για τη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας SRF που θα τροφοδοτεί την ΑΓΕΤ με δωρεάν καύσιμο για την ολοκλήρωση του εγκλήματος της καύσης των σκουπιδιών.

Δεν αποτελεί είδηση πως η εν λόγω συνεδρίαση έγινε κεκλεισμένων των θυρών, μέσα σε ένα δημαρχείο φρούριο, που περιφρουρούνταν από αστυνομία και μπράβους. Είναι η μεθοδολογία στην οποία έχει επενδύσει το καθεστώς Μπέου προκειμένου να προωθήσει όλες τις αντιλαϊκές μεθοδεύσεις. Αλήθεια πόσο φαιδρό είναι να «πουλάς μαγκιά» με τις πλάτες όλης της δύναμης της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας και του επιχειρηματικού κατεστημένου της πόλης;;; Αλήθεια τι φοβόντουσαν τα «παλικάρια» της δημοτικής πλειοψηφίας και δεν έβγαιναν από το Δημαρχείο παρά μόνο όταν ο μεγάλος όγκος του λαού που διαμαρτύρονταν έξω από αυτό αποχώρησε;;;

Η μελέτη, πολύ σύντομα και με διαδικασίες express, θα έρθει προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο. Η περιφερειακή αρχή έχει δρομολογήσει ήδη διαδικασία τηλεδιάσκεψης για την επόμενη συνεδρίαση, διασφαλίζοντας ουσιαστικά μια συνεδρίαση εξ αποστάσεως, που πιθανά θα συζητήσει και για το εργοστάσιο επεξεργασίας SRF. ΟΙ τηλεδιασκέψεις είναι η πιο πρακτική μέθοδος για αποστειρωμένες συνεδριάσεις, καθώς δεν επιβαρύνουν και τις ήδη επιβαρυμένες δυνάμεις καταστολής από τον “αγώνα” επιβολής προστίμων το διάστημα της καραντίνας. Δεν είναι διαβολική η σύμπτωση να ψηφιστούν και να δρομολογηθούν άμεσα σχεδιασμοί που συναντούν 3 χρόνια τώρα τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις. Οι κυβερνητικές κατευθύνσεις των κλειστών συνεδριάσεων για λόγω της πανδημίας έγινε βούτυρο στο ψωμί να τρέξουν όλες οι αντιδραστικές κατευθύνσεις σε όλα τα ζητήματα: εργασιακά, εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά.

Η βασική είδηση που αφορά την κοινωνική πλειοψηφία της πόλης του Βόλου (και όχι μόνο…) είναι πως εισερχόμαστε στην τελική ευθεία εφαρμογής, προώθησης και υλοποίησης των πλέον καταστροφικών σχεδιασμών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το έδαφος καλλιεργήθηκε επιμελώς όλο το προηγούμενο διάστημα, όμως ο νέος νόμος καταστροφής του περιβάλλοντος που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ πριν λίγες μέρες, συμπληρώνοντας τις κατευθυντήριες των προκατόχων της, δημιουργεί ένα πεδίο απόλυτης ασυδοσίας και επέλασης της καπιταλιστικής κερδοφορίας με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το ουσιαστικό είναι πως τη στιγμή που όλα επιτρέπονται για το κεφάλαιο και τους επενδυτές, οι κοινωνικές αντιδράσεις και αγώνες κηρύσσονται μειοψηφικοί και παράνομοι. Οι εφιαλτικές μέρες της αποπνικτικής ατμόσφαιρας στο Βόλο θα γίνουν η νόμιμη επιχειρηματική κόλαση ανάτασης της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτό το κομβικό σημείο οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος ενάντια στην καύση σκουπιδιών πρέπει να δώσουν τη σκυτάλη σε μια ολομέτωπη σύγκρουση με τα ιερά και τα όσια των όρων ύπαρξης του καπιταλισμού για να μπορέσουν να είναι νικηφόροι.

Δεν αρκεί σήμερα ούτε η θεσμική καταγγελία, ούτε η αναζήτηση επαγγελματιών σωτήρων ή νομικών – τεχνοκρατικών μέσων για το σταμάτημα της δολοφονικής καύσης σκουπιδιών και κυρίως για το μπλοκάρισμα δημιουργίας του εργοστασίου τυποποίησης SRF.

Δεν μπορούμε να πορευτούμε με συμμαχίες «δημοκρατών» ή «περιβαλλοντιστών» (που προωθούνται από κέντρα βουτηγμένα στον κυβερνητικό και επιχειρηματικό βούρκο…) γιατί πολύ απλά οι μεθοδεύσεις που προωθούνται δεν εκπορεύονται απλά από μια φασιστική κλίκα, αλλά από σύσσωμο το αστικό πολιτικό σύστημα και αφορούν το σύνολο των όρων ζωής μας.

Η χάραξη ενός πολιτικού και κινηματικού σχεδιασμού σε ρήξη με το κεφάλαιο, τη κυβέρνηση και όλους τους τοπικούς εκπροσώπους του, η συνένωση μικρών ή μεγάλων κοινωνικών αντιστάσεων σε όλα τα επίπεδα στη Θεσσαλία και σε όλη τη χώρα είναι οι απαραίτητοι όροι για να ανατραπούν τα εγκλήματα στον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον.

Δεν χρειαζόμαστε ένα κίνημα που θα επενδύει στην κυβερνητική εναλλαγή ή την αυταπάτη για μια άλλη διαχείριση των εταιρικών συμφωνιών και του ζητήματος της καύσης.

Η Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία, θα συμβάλλει με κάθε τρόπο για την ανατροπή των σχεδιασμών που αφορούν την καύση σκουπιδιών και την κατασκευή εργοστασίων για καύσιμη ύλη των τσιμεντοβιομηχανιών.

Το δικαίωμα στη ζωή κατακτιέται με τον ανυποχώρητο αγώνα.

Δημήτρης Μητροπάνος - Ποιος φταίει μη ρωτάς
Πασχάλης Τερζής - Θα το συνηθίσεις
Σταμάτης Γονίδης - Τι δεν έχω εγώ
Γιάννης Πλούταρχος - Αχ κορίτσι μου
Χρήστος Αντωνιάδης - Δεν είσαι εσύ
Βασίλης Καρράς - Ποια με καταράστηκε
Λευτέρης Πανταζής - Σε νοσταλγώ
Πάνος Κιάμος - Πως θα την βγάλω
Πάολα - Γίνε μαζί μου ένα
Παντελής Παντελίδης - Αν είσαι εκεί

 


Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031