Tag Archive | "Άδειες"

Tags: ,

Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2021

Posted on 13 Οκτωβρίου 2020 by admin

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι σε εφαρμογή των διατάξεων της με αρ. 866/866629/18-3-2020 (ΦΕΚ 1422Β/15-4-2020, ΑΔΑ: 6ΛΠΦ4653ΠΓ-2ΝΨ) Υ.Α. και της με αρ. 2454/235853/20-09-2019 Υ.Α (ΦΕΚ 3645Β, ΑΔΑ: Ω17Θ4653ΠΓ-0Ο3) Υ.Α., οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr → ψηφιακές υπηρεσίες → Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως 31η Οκτωβρίου 2020. Πανελλαδικά, θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα, ως εκ τούτου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στην οποία περιλαμβάνεται η Π.Ε. Λάρισας, θα κατανεμηθούν τόσα στρέμματα όσα αντιστοιχούν στο 1% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην περιφέρεια Θεσσαλίας με οινοποιήσιμα αμπέλια, όπως ορίζεται στο άρθρο 3§3 της με αρ. της με αρ. 866/866629/18-3-2020 (ΦΕΚ 1422Β/15-4-2020, ΑΔΑ: 6ΛΠΦ4653ΠΓ-2ΝΨ) Υ.Α.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης, με ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1,0στρ. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.

Η με αρ. 866/866629/18-3-2020 (ΦΕΚ 1422Β/15-4-2020, ΑΔΑ: 6ΛΠΦ4653ΠΓ-2ΝΨ) Υ.Α.  καθώς και ενημερωτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με ελεύθερη πρόσβαση.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παράταση αδειών επαγγελματικών σκαφών αλιείας

Posted on 23 Δεκεμβρίου 2019 by admin

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4647/16-12-2019 (ΦΕΚ204Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ρυθμίσεις αλιείας:

1) Οι άδειες όλων των επαγγελματικών σκαφών αλιείας που λήγουν 31 Δεκεμβρίου 2019 θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ μέχρι 10 Απριλίου 2020.

2) Για τα επαγγελματικά σκάφη με ολικό μήκος δέκα (10) μέτρων και άνω η απαίτηση της τήρησης υποβολής στοιχείων για την ανανέωση των αδειών αναστέλλεται έως 30-09-2021.

3) Για τα επαγγελματικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα (10) μέτρων που δεν έχουν υποβάλει στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, εφόσον μέχρι 15-03-2020 τακτοποιήσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσω του ΟΣΠΑ, μπορούν οι άδειες να ανανεώνονται έως 10 Απριλίου 2020.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σύσκεψη φορέων στην Καρδίτσα για το πρόβλημα της έκδοσης οικοδομικών αδειών

Posted on 20 Μαΐου 2019 by admin

Στην ανοιχτή σύσκεψη που διοργάνωσαν από κοινού το Επιμελητήριο Καρδίτσας και η Ν.Ε. του ΤΕΕ Καρδίτσας καλώντας όλους τους αρμοδίους φορείς τόσο της κεντρικής πολιτικής σκηνής όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με θέμα το πρόβλημα που υπάρχει στην έκδοση οικοδομικών αδειών στην Καρδίτσα, και η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18/05/2019 στην αίθουσα του ΕΒΕ Καρδίτσας, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των τεχνικών φορέων, των παραγωγικών φορέων, των πολιτικών φορέων, οι βουλευτές κα Βράντζα Παναγιώτα, κα Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα, ο κος Τσιάρας Κων/νος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κος Τσιάκος Βασίλειος, η προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης Καρδίτσας κα Ράγκου Περσεφόνη και πλήθος μηχανικών και πολιτών. Τη σύσκεψη διευθύναν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ντενίσης Γεώργιος, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας κος Τσιώνας Βασίλειος και η πρόεδρος της Ν.Ε Καρδίτσας του ΤΕΕ κα Μάρθα Δαλαμάγκα, οι οποίοι ήταν και οι κύριοι εισηγητές.

Στην εκδήλωση εκφράστηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Κοινή διαπίστωση όλων είναι πως το πρόβλημα στην έκδοση οικοδομικών αδειών είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που οφείλεται: σε παραλήψεις του κρατικού μηχανισμού επί σειρά ετών, σε ύπαρξη πλέον μιας υλοποιημένης κατάστασης στους οικισμούς, στις ακρίβειες των μελετών του παρελθόντος που έγιναν προ αρκετών δεκαετιών [έως και εκατό (100) χρόνια πριν] σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και τέλος στην προσωπική αντίληψη και ερμηνεία του κάθε εμπλεκόμενου. Επίσης, διαπιστώθηκε πως η ακολουθούμενη διαδικασία από την υπηρεσία λόγω έλλειψης των αναγκαίων υποδομών από την πολιτεία, δεν λύνει το πρόβλημα αλλά αντιθέτως σε βάθος χρόνου θα το διογκώσει.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως η επίλυση του προβλήματος κρίνεται ζωτικής σημασίας για την Καρδίτσα, καθώς αποτελεί σημαντικό αντιαναπτυξιακό παράγοντα αυξάνοντας την ανεργία. Συγκεκριμένα όταν στην Καρδίτσα κατά την έκδοση μια οικοδομικής άδειας, ακόμη και στο κέντρο των πόλεων, ένας επενδυτής αντιμετωπίζει προβλήματα, που σε άλλες περιοχές δεν υπάρχουν, γιατί να επιλέξει να επενδύσει στην Καρδίτσα; Πολύ περισσότερο ο κάθε Καρδιτσιώτης έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει την περιουσία του ισόνομα με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Για την επίλυση του προβλήματος αποφασίστηκε, με δέσμευση και των παρόντων βουλευτών, να υπάρξει πρωτοβουλία για άμεση συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Παράλληλα, η σημασία και η αναγκαιότητα του πάγιου αιτήματος του ΤΕΕ και του τεχνικού κόσμου, για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, που όφειλε να έχει υλοποιήσει η πολιτεία σύμφωνα  με τα σύγχρονα δεδομένα προκειμένου να μην επιβαρύνεται ο Καρδιτσιώτης όπως συμβαίνει σήμερα, έγινε αντιληπτή  πλέον από όλους και υπήρξε δέσμευση πως θα αναζητηθούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση.

Στο άμεσο μέλλον -και συγκεκριμένα έως την 20η Ιουνίου 2019- θα υπάρξουν και νέες συναντήσεις προς διευκρίνηση των παραπάνω θεμάτων. Ελπίζουμε στη μαζική συμμετοχή όλων των φορέων ακόμη και όσων απουσίαζαν από αυτή την πρώτη σύσκεψη.

Μας αφορά όλους!!!

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

ΕΝΠΕ: Επιβεβλημένη η νομοθετική πρωτοβουλία για τις άδειες οδήγησης

Posted on 30 Οκτωβρίου 2018 by admin

Να παραταθεί έως το τέλος του 2018 η ισχύς του άρθρου 219 του Ν. 4512/2018 καθώς στην αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει εξαιρετικά μεγάλος ο χρόνος αναμονής για την έκδοση αδειών οδήγησης, ζητεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Στη συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΝΠΕ έκρινε επιβεβλημένη την άμεση ψήφιση της σχετικής διάταξης αφού, όπως επισημάνθηκε, «ο χρόνος που εξοικονομήθηκε όσον αφορά τις εξετάσεις και τις διαδικασίες για την έκδοση αδειών οδήγησης χάρις στις πρωτοβουλίες των Περιφερειών κινδυνεύει να χαθεί με ευθύνη του κεντρικού κράτους».

Για τον λόγο αυτό το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας παίρνει πρωτοβουλία για να πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών με αντικείμενο όλα τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών.

Comments (0)

Tags: , ,

Κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων για το Πρόγραμμα αμπελώνων

Posted on 10 Ιουλίου 2018 by admin

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η μηχανογραφημένη κατάσταση όλων των αιτήσεων, επιλέξιμων και απορριπτόμενων, για το Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2018-2019, προς ενημέρωση ενδιαφερόμενων αμπελουργών.
Οι απορριπτόμενοι όσο και οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης παραγωγοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, έως τις 20 Ιουλίου 2018 από την ανάρτησή της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για τη φύτευση νέου αμπελώνα

Posted on 12 Μαρτίου 2018 by admin

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι το αμπέλι, και ειδικά το οινοποιήσιμο, είναι μια πλήρως ελεγχόμενη καλλιέργεια, καθώς από το 1987 και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των κοινοτικών κανονισμών επιτρέπει τη φύτευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες μόνο σε περιπτώσεις άδειας φύτευσης ή αναφύτευσης.

Για τη διαδικασία φύτευσης του αμπελώνα ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9 της με αρ. 1011/21054/18-02-2016 (ΦΕΚ 486Β, ΑΔΑ: Ω5074653ΠΓ-ΥΚΕ) Υ.Α. «οι παραγωγοί πριν οποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης της χορηγούμενης άδειας θα πρέπει υποχρεωτικά να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής». Συνεπώς οι κάτοχοι αδειών πριν τη φύτευση του αμπελώνα υποχρεούται να ενημερώσουν την αρμόδια ΔΑΟΚ υποβάλλοντας αίτηση με πλήρη φάκελο.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην με αρ. 1011/21054/18-02-2016 (ΦΕΚ 486Β, ΑΔΑ: Ω5074653ΠΓ-ΥΚΕ) Υ.Α είναι υποχρεωτική η χρήση αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων αμπέλου, απαιτείται χημική ανάλυση εδάφους (περιεκτικότητα εδάφους σε CaCO3 και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά) πριν την έκδοση της Άδειας εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού και η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται με ελάχιστο αριθμό πρέμνων 250 ανά στρέμμα.

Η φύτευση πραγματοποιείται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την αρ. 2919/95506/13-9-2017 (ΦΕΚ 3276Β, ΑΔΑ: ΨΓ3Ξ4653ΠΓ-ΖΕΨ) Υ.Α. «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας», όπως κάθε φορά ισχύει.

Η προαναφερθείσα διαδιακασία ακολουθείται και για τις άδειες νέων αμπελοφυτεύσεων που έχουν χορηγηθεί το 2016 και 2017, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Υπ.Α.Α.Τ. και αναφέρονται σε συγκεκριμένο τεμάχιο. Σύμφωνα με το άρθρο 8§9 της με αρ. 609/16822/14-2-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 600B, ΑΔΑ: 757Ο4653ΠΓ-ΓΦ0) αλλαγή τεμαχίου πραγματοποιείται μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα με αίτηση τους στην αρμόδια ΔΑΟΚ να αλλάξουν την αρχικά αιτούμενη έκταση με άλλη αντίστοιχου μεγέθους, υπό τον όρο ότι η νέα έκταση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας του άρθρου 6 της παρούσης.

Η δυνατότητα αλλαγής τεμαχίου που αδειοδοτήθηκε και μεταβίβαση της άδειας περιγράφεται στο άρθρο 6 της με αρ. 1541/49475/05-5-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΟΠ4653ΠΓ-ΗΞΛ) εγκυκλίου όπου αναφέρεται ότι «….η άδεια νέας φύτευσης μπορεί να υλοποιηθεί σε τεμάχιο άλλο διαφορετικό από το οποίο δόθηκε η άδεια (με διαφορετικό / ή διαφορετικούς 13 ψηφιο κωδικό, από τον αναγραφόμενο στην εκτυπωμένη άδεια φύτευσης) όταν η έκταση για την οποία δόθηκε η αδειοδότηση δεν είναι διαθέσιμη όπως για περιπτώσεις:

 • η επιλέξιμη έκταση αντιστοιχεί σε τεμάχια που παίρνουν μέρος σε αναδασμό και δεν είχε οριστικοποιηθεί η διαδικασία απόδοσης τίτλων ως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης από τον αιτούντα παραγωγό.
 • απαλλοτρίωσης
 • για το επιλέξιμο τεμάχιο έχουν τροποποιηθεί ή διαπιστώνονται παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του και το καθιστούν ακατάλληλο για την καλλιέργεια της οινοποιήσιμης αμπέλου.
 • περιπτώσεις κατά τις οποίες αδειοδοτήθηκε μέρος της έκτασης τεμαχίων παραγωγού και όχι η συνολική τους έκταση. Σε αυτή την περίπτωση και προς αποφυγή πολυτεμαχισμού και κατακερματισμού της εκμετάλλευσης δύναται η φύτευση σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια τα οποία είναι ανάλογης έκτασης με αυτή που αδειοδοτήθηκε.

Για όλες τις περιπτώσεις αλλαγής αγροτεμαχίων, τα νέα τεμάχια πρέπει να πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις που ίσχυαν για τα επιλέξιμα τεμάχια αδειοδότησης (έκταση, υψόμετρο, βιολογική καλλιέργεια κ.α.), σε εφαρμογή του ‘’ Άρθρο 10, (Καν.215/561).

Περιπτώσεις υλοποίησης της αδειοδότησης (μεταβίβαση άδειας) από διαφορετικό παραγωγό είναι δυνατή σε περιπτώσεις που συνδέονται με το μεταβιβαζόμενο τεμάχιο στο πλαίσιο διαχείρισης εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων φυσικών ή άλλων προσώπων, για κληρονομικούς λόγους, εφόσον η μεταβίβαση τεμαχίου και άδειας διενεργείται εντός του διαστήματος υποχρέωσης φύτευσης – τριών ετών από την ημερομηνία χορήγησής της αδείας.

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής / τροποποίησης στα στοιχεία του τελικού πίνακα χορήγησης αδειών, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στη ΔΑΟΚ, για την γνωστοποίηση της μεταβολής (τεμαχίου, ή και αδειοδοτημένου παραγωγού).»

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2018

Posted on 26 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Περιφέρειας Θεσσαλίας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. 609/16822/14-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 600Β, ΑΔΑ: 757Ο4653ΠΓ-ΓΦ0) και την με αρ. 1541/49475/5-5-2017 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΦΟΠ4653ΠΓ-ΗΞΛ), οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από 27 Φεβρουαρίου 2018 έως 27 Μαρτίου 2018. Θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% (περίπου 6.400 στρ) του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα και θα κατανεμηθούν σε επίπεδο χώρας.

Είναι γνωστό ότι το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης. Ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1στρ. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.

Η με αρ. 609/16822/14-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 600Β) καθώς και ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με ελεύθερη πρόσβαση.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ανακοίνωση ανανέωσης υφιστάμενων τεχνικών αδειών

Posted on 15 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας καλεί τους εγγεγραμμένους στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών και τους κατόχους επαγγελματικών αδειών που χορηγήθηκαν με προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011 και των Π.Δ. 112/2012, 113/2002, 114/2012, 115/2012 και 1/2013 να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες άδειές τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 16 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α’07-07-2016)  και συγκεκριμένα:

(α) άδειες υδραυλικών έως   31-12-2016

(β) άδειες τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης έως  31-12-2016

(γ) άδειες πρακτικών μηχανικών και άδειες συγκολλητών έως 31-12-2016

(δ) άδειες ψυκτικών έως  31-12-2016

Ενώ για τις

(ε) άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου έως  31-12-2018,

Μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών, οι οποίες και παύουν να ισχύουν και ως εκ τούτου,  προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, κατόπιν κατάθεσης σχετικών παραβόλων και μετά από επιτυχή εξέταση.

Για την αντικατάσταση των αδειών απαιτείται η υποβολή αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών που καθορίζονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν   να απευθύνονται για πληροφορίες καθώς και για την αναζήτηση των σχετικών εντύπων – προσκομίζοντας την υφιστάμενη επαγγελματική τους  άδεια- στα κατά τόπους τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας   Θεσσαλίας ως κάτωθι:

 • Π.Ε Λάρισας /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος – Ισόγειο Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
 • ΠΕ Μαγνησίας / Δνση Ανάπτυξης /Τμήμα Επαγγέλματος-1ος Όροφος Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
 • ΠΕ Τρικάλων /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος/ 3οςΌροφος Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
 • ΠΕ Καρδίτσας /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος / Γρηγ. Λαμπράκη 21

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μάξιμος : Μάχη κατά της διαπλοκής με κουμπάρους και εργολάβους;

Posted on 01 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να μας πείσει ότι βάζει κανόνες στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και ότι δίνει μια μάχη κατά της διαπλοκής κατά των συστημικών καναλιών. Μάχη κατά της διαπλοκής με εργολάβους δημοσίων έργων, με “κουμπάρους”στο διαγωνισμό, με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και νομίζω ότι ο κόσμος δεν τρώει σανό». Τα παραπάνω σχολίασε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλοςσχετικά με το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες(στην εκπομπή “ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ”της κ. Άννας Μπουσδούκου στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ).

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «για τρίτη συνεχόμενη μέρα, γινόμαστε όλοι μάρτυρες ενός realityshow, που δείχνει ακριβώς την απουσία ουσιαστικού έργου της κυβέρνησης. Καθώς δεν μπορεί να προσφέρει άρτο, προσφέρει θεάματα.Δυστυχώς, η όλη αυτή εξέλιξη αποπνέει μια οσμή, μια προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης με τη δημιουργία ολιγοπωλίων.Ακολουθήθηκε μια γκρίζα διαδικασία, καθώς ουσιαστικά έχουμε αδειοδότηση από έναν υπουργό, ενώ έπρεπε να γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή, από το ΕΣΡ».

Το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι «οι συχνότητες είναι, βεβαίως, δημόσιο αγαθό, αλλά δημόσιο αγαθό είναι και η πολυφωνία, ο πλουραλισμός στην ενημέρωση.Εδώ επιχειρείται μια χειραγώγησή που θυμίζει λίγο δεκαετία του ’80 με τη δημιουργία νέων τζακιών με “Κοσκωτάδες”, όλα αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν.Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να είναι μοναδικό κριτήριο το οικονομικό τίμημα.Και επ’ αυτού άκουσα και στελέχη από το χώρο της αριστεράςνα διατυπώνουν σοβαρά ερωτηματικά. Δεν μπορεί να αγνοείται το ποιοτικό πρόγραμμα, τι πρόγραμμα προσφέρουν αυτά τα κανάλια στον ελληνικό λαό.Αν είναι μόνο το οικονομικό κριτήριο, υπάρχει ο κίνδυνος να μπούνε περίεργοι σε αυτό τον ευαίσθητο χώρο της ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Η προέλευση των χρημάτων αυτών που θα πλειοδοτήσουν είναι γνωστή;Υπάρχει διαύγεια και διαφάνεια στην προέλευση των χρημάτων;Αυτά που λένε στην κυβέρνηση δεν πείθουν ούτε τον συνταγματολόγο, τον κ. Χρυσόγονο, που είναι στέλεχός τους».

Ο κ. Χαρακόπουλος καταλήγοντας τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός πάει στη ΔΕΘ επιδιώκοντας να αλλάξει την ατζέντα, γιατί επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, από κει που είχαμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα.

Αντ’ αυτών, από τους “λαγούς με πετραχήλια” που τάζανε, από τον ΕΝΦΙΑ που θα καταργούσανε, από τη 13η σύνταξη που θα επαναφέρανε, τις φοροαπαλλαγές που θα κάνανε, ζούμε όλοι άγρια υπερφορολόγηση, λουκέτα στην αγορά, εταιρίες που φεύγουν στη Βουλγαρία, αύξηση της ανεργίας, ενώ η χώρα βυθίζεται στην ύφεση..».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μάξιμος : Διαδικασία-παρωδία η αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών

Posted on 05 Αυγούστου 2016 by admin

«Η κυβερνητική μεθόδευση για τον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων βρίσκεται σε πληρη εξέλιξη με τον υπουργό Επικρατείας κ. Παππά να προγραμματίζει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός του Αυγούστου και χωρίς προηγουμένως να έχει κριθεί αρμοδίως η συνταγματικότητα της μεταβίβασης της αδειοδοτικής αρμοδιότητας από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) στον εαυτό του». Τα παραπάνω τονίζει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σε ερώτηση που συνυπογράφει με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και με πρώτο υπογράφοντα τον βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στην ερώτηση, που απευθύνεται προς τους υπουργούς Επικρατείας κ. Νίκο Παππά, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκο Παρασκευόπουλο, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβεβαίωσε τις ανησυχίες του συνόλου του πολιτικού κόσμου περί χειραγώγησης των επιταγών του Συντάγματος, υπονόμευσης των Ανεξάρτητων Αρχών και καταστρατήγησης του πλουραλισμού και της πολυφωνίας, τρία νέα ‘‘επεισόδια’’ στο σήριαλ της διαγωνιστικής διαδικασίας-παρωδία για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών αποδεικνύουν το θεσμικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η αδειοδότηση των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης. Ένα αδιέξοδο που περιλαμβάνει την υπό εκμετάλλευση του ψηφιακού φάσματος από την παρούσα Κυβέρνηση, η οποία εντελώς αυθαίρετα αποφάσισε να χορηγήσει μόλις τέσσερις (4) τηλεοπτικές άδειες όταν όλοι βεβαιώνουν ότι το ψηφιακό φάσμα μπορεί τεχνικά να ‘’σηκώσει’’ μέχρι και 16 άδειες σήματος υψηλής ευκρίνειας»

Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζουν ότι «η ανάγκη γα νέα συμπληρωματική γνωμοδότηση δεν επιβεβαιώνει απλώς τα επιχειρήματά μας, αλλά καταδεικνύει πασιφανώς την σκόπιμη προχειρότητα της Κυβέρνησης να χειραγωγήσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Δημιουργεί επιπλέον, ειδικά στην περίπτωση που οδηγήσει σε νέα συμπεράσματα και περαιτέρω εμπόδια στη τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία, την οποία απονομιμοποιεί πλήρως ηθικά και πολιτικά».

Τέλος, ζητούν να πληροφορηθούν από τους αρμόδιους υπουργούς:

 • Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση προχωρά σε συμπληρωματική γνωμοδότηση τη στιγμή που ο διαγωνισμός για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Ποια θα είναι η τύχη της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας αν η οριστική εμπειρογνωμοσύνη οδηγήσει σε νέα συμπεράσματα.
 • Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν περιμένει την κρίση του ΣτΕ ως προς τη συνταγματικότητα των διατάξεων του Ν.4339/2015 και ειδικά της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Ρ. Αν προτίθεται να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία από το Ε.Σ.Ρ. εφόσον αυτή δεν συνάδει με το πνεύμα και την ουσία των αποφάσεων του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.
 • Ποιος είναι ο λόγος που η Κυβέρνηση αναλαμβάνει το νομικό ρίσκο έκδοσης των αδειών πριν την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ.
 • Πόσο διαφανής και αμερόληπτη είναι η διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την κατακύρωση τεσσάρων αδειών από τη διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Τ., όταν αυτή είναι σαφές ότι δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του εποπτεύοντος τουλάχιστον υπουργούς της Κυβέρνησης.
 • Με ποιόν τρόπο διασφαλίζει η Κυβέρνηση το αδιάβλητο της διαδικασίας όταν αποφασίζει να αναθέσει σε μη πιστοποιημένο όργανο την διεξαγωγή της κατά παράβαση των όρων της ίδιας της Προκήρυξης, προκαλώντας ακόμη και παραβίαση ουσιώδη τύπου της διαδικασίας που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ακυρότητα του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Εκτός από τους κ.κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο και Γιάννη Κεφαλογιάννη, την ερώτηση υπογράφουν ακόμη οι βουλευτές Β Αθηνών κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, Καρδίτσας κ. Κώστας Τσιάρας, Ηλείας κ. Κώστας Τζαβάρας, Καβάλας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Β΄ Αθηνών κ. Νίκος Δένδιας, Ιωαννίνων κ. Κώστας Τασούλας, Κυκλάδων κ. Γιάννης Βρούτσης, Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, Επικρατείας κ. Νίκη Κεραμέως, Κιλκίς κ. Γιώργος Γεωργαντάς, Μαγνησίας κ. Χρήστος Μπουκώρος.

Comments (0)

Tags: , ,

Προκήρυξη 12 επαγγελματικών αδειών για τις λαϊκές αγορές του Δ. Λαρισαίων

Posted on 24 Μαρτίου 2016 by admin

Σε προκήρυξη για τη χορήγηση 12 επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις λαϊκές αγορές, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων. Ειδικότερα, πέντε (5) άδειες αφορούν τη διάθεση νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων, β) Βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων και γ) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
Δυο (2) άδειες αφορούν διάθεση νωπών αλιευτικών προϊόντων θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας.
Επίσης, δυο (2) άδειες αφορούν είδη κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, β) μέσων συσκευασίας (χάρτινες-πλαστικές σακούλες)εκμετάλλευση χημικών τουαλετών
Τέλος, τρεις (3) άδειες αφορούν είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών. Ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), β)ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου(μη εδώδιμα) και γ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, προτεραιότητα στη χορήγηση αδειών έχουν ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Ετσι, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δεν ασκούν οι ίδιοι άλλο επάγγελμα και ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
Α) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:

1. Τα άτομα με αναπηρία, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η αναπηρία τους
2. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Οι γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και οι γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.
4. Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
5. Οι Ελληνες ΡΟΜΑ αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και πιστοποιητικό συνδέσμου ΡΟΜΑ Θεσσαλίας
6. Τα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα υπό απεξάρτηση, βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης ότι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης.
7. Οι άνεργοι βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Β) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Λαρισαίων (άρθρο 8 παρ.2).

α)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση μονίμου κατοίκου
β)Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α)Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
β)Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797/2012(Β΄1199)Υπουργική Απόφαση.
γ)Βεβαίωση έναρξης ασφαλιστικού φορέα
δ)Φορολογική ενημερότητα
ε)2 φωτογραφίες

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 28-03-2016 μέχρι 08-04-2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 2410531327.

Comments (0)

Tags: , ,

Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016

Posted on 04 Μαρτίου 2016 by admin

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. 1012/21063/18-2-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 485Β), οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από 1η Μαρτίου 2016 έως 15 Απριλίου 2016.
Η με αρ. 1012/21063/18-2-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 485Β) και οδηγίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με ελεύθερη πρόσβαση.

Comments (0)

Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC