Tag Archive | "Λεμεσός"

Tags: , ,

Επίσκεψη του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λεμεσό

Posted on 12 Μαΐου 2017 by admin

Στις   4 Μάιου 2017 , ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι)  Θεσσαλίας, Παναγιώτης Γούλας Καθηγητής , επισκέφθηκε το Τεχνολογικό  Πανεπιστήμιοστην Λεμεσό Κύπρου  (www.cut.ac.cy) , και συναντήθηκε με τον Πρύτανη κ Ανδρέα Αναγιωτό, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών –Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Στην συνάντηση παρευρέθη και ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών , Βιοτεχνολογίας  και Επιστήμης Τροφίμων , Καθηγητής Ανδρέας Κατσιώτης.

Ο κ. Πρύτανης παρουσιάζοντας το  προφίλ του  Πανεπιστημίου είπε τα εξής:

Όραμα και Αποστολή

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ,είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του Κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβρη του 2007.

Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός όπου λειτουργούν και οι έξι Σχολές του.

Ο συναγωνισμός για εξασφάλιση θέσης στο ΤΕΠΑΚ είναι ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του πολύ έντονος: η αναλογία υποψηφίων – εισαγομένων είναι περίπου 10 προς 1.

Βασικοί Στόχοι

Ο σχεδιασμός όλων των Τμημάτων κατευθύνεται από τέσσερις βασικούς στόχους:

 • Υψηλή επιστημονική, τεχνική και επαγγελματική επάρκεια στην εκπαίδευση των φοιτητών του.
 • Υψηλής ποιότητας έρευνα που θα είναι ικανή να υπερβαίνει γόνιμα τα παραδοσιακά σύνορα ανάμεσα στη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, προκειμένου να προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και να επιτρέπει στην Κύπρο να παραμένει σημαντικός εταίρος στον σύγχρονο, ευρωπαϊκό, κυρίως, καταμερισμό των πόρων που διατίθενται για την έρευνα.
 • Διεπιστημονικός προσανατολισμός τόσο στη συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών όσο και στη στελέχωση των Τμημάτων, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να εισέλθει εξαρχής και να παραμείνει στην πρωτοπορία των επιστημονικών, των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών εξελίξεων στον τόπο και διεθνώς.
 • Συνεργασία με την τοπική βιομηχανία και οικονομία ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

H Έρευνα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βασική αποστολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι, τόσο η μετάδοση της γνώσης (εκπαίδευση), όσο και η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της επιστημονικής και ειδικά της εφαρμοσμένης έρευνας.

Η έρευνα στο ΤΕΠΑΚ διεξάγεται στα Τμήματα ή μεταξύ δύο ή και περισσότερων Τμημάτων, με την ευθύνη ενός ή περισσότερων μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού.

Οι Ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο ΤΕΠΑΚ με χρηματοδότηση από δυο κυρίως πηγές:

 • την Kρατική χορηγία όπως προνοείται από τον Προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ
 • από οργανισμούς, φορείς ή ιδιώτες τόσο σε Eθνικό όσο σεEυρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο οι οποίοι αναθέτουν, άνευ ή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας σε ερευνητικές ομάδες ή/και μεμονωμένα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού συγκεκριμένα ερευνητικά έργα.

Βασική αρχή Πολιτικής του ΤΕΠΑΚ είναι, η όσο το δυνατό πιο ισόρροπη και ορθολογιστική διαχείριση των εσωτερικών πόρων, όσο και η ενίσχυση της διοικητικής υποδομής, κυρίως για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών για διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης για την έρευνα. Σε πλήρη εναρμόνιση με διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, το ΤΕΠΑΚ υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές σε σχέση με την Έρευνα:

 • Ίση μεταχείριση ειδών και περιοχών έρευνας
 • Ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας
 • Προαγωγή ανταγωνισμού, ποιότητας και υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων
 • Εναρκτήρια χρηματοδότηση για τα νέα μέλη Ακαδημαϊκού προσωπικού για δημιουργία ερευνητική υποδομής και κυρίως τη δημιουργία ερευνητικών εργαστηρίων.

 

Η Διεθνής Συνεργασία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ένας από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ανάπτυξη του ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου έλξης για τις γειτονικές, καθώς και για άλλες, χώρες και η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το ΤΕΠΑΚ στοχεύει στην ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση συνεργατών και καλών διεθνών σχέσεων με γνώμονα την διεθνή επιστημονική παρέμβαση στο εξωτερικό προωθώντας τα παρακάτω:

 • Διεθνή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού καθώς επίσης και ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας
 • Διαπανεπιστημιακές συμφωνίες του ιδρύματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η διεθνής Συνεργασία στο Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που συμπεριλαμβάνει:

 • Διαδικασία της Bologna
 • Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Οργανισμούς
 • Προγράμματα Ανταλλαγών ERASMUS
 • ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
 • ERASMUS MUNDUS
 • Μεσογειακή Συνεργασία
 • Διεθνής Συνεργασία
 • Πανεπιστημιακά Δίκτυα
 • Οργανισμοί
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Διακρατικά Πολιτιστικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας

ΣΧΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολές και Τμήματα

 

ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Κέντρο Γλωσσών            

Τα έτη σπουδών είναι 8 εξάμηνα σε όλα τα Τμήματα , ακολουθώντας την Οδηγία της Μπολόνια.Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), στο πλαίσιο του συστήματος ECTS.Toκόστος ανά φοιτητή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3.400€ / εξάμηνο και για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 1.700€/φοιτητή το εξάμηνο, τα οποία πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας ενημέρωσε και παρουσίασε το ίδρυμά μας  και κάλεσε τον κ. Πρύτανη να μας επισκεφθεί και στην συνέχεια να υπογραφτεί ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Ο κ. Πρύτανης απεδέχθη την πρόταση και αρχές Ιουλίου θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεργασία ΔΕΥΑΛ με οργανισμούς ύδρευσης – αποχέτευσης της Λεμεσού

Posted on 06 Μαρτίου 2017 by admin

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη, πριν λίγες ημέρες την Κύπρο, μεταξύ της ΔΕΥΑ Λάρισας, του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και του Συμβουλίου Αποχέτευσης Λεμεσού – Αμαθούντας της Κύπρου, με σκοπό της ανταλλαγή εμπειριών για τη διαχείριση οργανισμών νερού και αποχέτευσης.

Λόγω της ομοιότητας του αντικειμένου δραστηριότητας, καθώς επίσης λαμβάνοντας υπόψη και την πρόθεση για περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, μπορούν να πραγματοποιηθούν ανταλλαγές εμπειριών στον τεχνικό και διαχειριστικό τομέα.

Στόχος είναι η ανάπτυξη των αμοιβαίων σχέσεων με σκοπό τον εμπλουτισμό της τεχνικής και διαχειριστικής εμπειρίας των επιχειρήσεων, για εξυπηρέτηση όλων των συνεργαζόμενων μερών. Επίσης, η από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Θ. Καφφές, το μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. κ. Κ. Καλαμπαλίκης και υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΥΑΛ.

Κατά την επίσκεψη στην Κύπρο, ο δήμαρχος Λαρισαίων και η αποστολή της ΔΕΥΑΛ, επισκέφθηκαν  τη Λευκωσία.  Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απ. Καλογιάννης κατέθεσε στεφάνι στα  Φυλακισμένα Μνήματα και στον Τύμβο Μακεδονίτισσας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στον Αντ/φερειάρχη ο Δήμαρχος και ο Έπαρχος Λεμεσού

Posted on 31 Μαΐου 2016 by admin

Τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λάρισας κ. Δημήτρη Παπαδημόπουλο επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά ο Δήμαρχος και ο Έπαρχος Λεμεσού κ.κ. Ανδρέας Χρίστου και Κυριάκος Τσολάκης, συνοδευόμενοι από τον κ. Απόστολο Μπαλογιάννη, Δ/ντή της ΔΕΥΑΛ και τον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Καφφέ Θεόδωρο.
Ο κ. Παπαδημόπουλος καλωσόρισε τον Δήμαρχο του πολυπληθέστερου Δήμου της Κύπρου, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός καθώς και τον Έπαρχο μίας εκ των μεγαλυτέρων επαρχιών της Μεγαλονήσου.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στον Α΄ και Β΄ βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τα ισχύοντα σε Ελλάδα και Κύπρο.
Κοινή ήταν, επίσης, η διαπίστωση ότι τόσο η ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού όσο και του νομού Λάρισας, έχουν μακραίωνη παράδοση σε θέματα πολιτισμού και προσφέρουν στον επισκέπτη ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πάσης φύσεως.

Comments (0)

Tags: , ,

Στην Λάρισα ο δήμαρχος της Λεμεσού

Posted on 31 Μαΐου 2016 by admin

Στη Λάρισα βρίσκεται ο δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου και στελέχη του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας της Κυπριακής πόλης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της ΔΕΥΑ Λάρισας και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.
Η επίσκεψη στη Λάρισα του δημάρχου κ. Χρίστου καθώς επίσης και του κ. Κυριάκο Τσολάκη, έπαρχου και προέδρου του Σ.Υ.Λ. και του κ. Σωκ. Μεταξά, γενικού διευθυντή της ΣΥΛ, ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ.
Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ ο Δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ Απόστολος Καλογιάννης, ο Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Καφφές, ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΛ κ. Λ. Μπαλογιάννης καθώς και τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης.
Από την επίσκεψη προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες χρήσιμες για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Επίσης, προέκυψε η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας των δυο φορέων με υπογραφή συμφώνου συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμμετοχή σε κοινά προγράμματα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η αντιπροσωπεία από τη Λεμεσό θα είχε συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Δημ. Παπαδημόπουλο.
Το απόγευμα η Κυπριακή αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τα Αμπελάκια, όπου θα έχει συνάντηση με το δήμαρχο Τεμπών κ. Κ. Κολλάτο και συνεργάτες του, ενώ αργά το βράδυ είναι προγραμματισμένη επίσκεψη στην Καρδίτσα και συνάντηση με το δήμαρχο της περιοχής.

Το βράδυ της Δευτέρας, η αντιπροσωπεία της Λεμεσού, επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας.

Comments (0)