Tag Archive | "Ιγνάτιος"

Tags: , ,

Άρθρο του Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου για τον μακαριστό Ιγνάτιο

Posted on 17 Ιουλίου 2018 by admin

Μέ συγκίνησιν μεγάλην παρηκολούθησα ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἀπό τοῦ χώρου τῆς διακονίας μου, ἔνθα ἔταξε τήν ἐλαχιστότητά μου ὁ Κύριος, τήν πορείαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνατίου ἐπί τῆς μακαρίας ὁδοῦ, τῆς ἀγούσης, τούς καθαρούς τῇ καρδίᾳ, εἰς τήν αἰωνίαν ζωήν.
Βαθύτατα συγκλονισμένος ἀπό τήν προσευχητικήν παρουσίαν τοῦ ποιμνίου του, καί ὄχι μόνον, παρά τήν μακαρίαν ταύτην ὁδόν, ἀναφωνῶ «τοιοῦτος ἔπρεπε τοῖς ἐκγόνοις τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Ἀρχιερεύς• ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπό τῶν ἁμαρτωλῶν καί ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος» (πρβλ. Ἑβρ. ζ΄ 26).Ἡ ἐξόδιος αὕτη συναγωγή τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ ἐξαγγελίαν τοῦ ἐπαίνου τῆς Ἐκκλησίας διά τό ἔργον καί τήν μαρτυρίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰγνατίου Λάππα, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε μέ τήν ἐκκωφαντικήν σιωπήν καί τήν εὔγλωττον σιγήν τῆς ζωῆς του, ἀποστομώσας πάντας τούς πολεμήσαντας αὐτόν καί τοιουτοτρόπως διδάξας εἰς ὅλους τήν δύναμιν τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑπομονῆς. Ἀληθῶς, Ἰγνάτιος, ὁ Λάππας, προσέφερεν ἑαυτόν ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, ἀλλά καί τοῦ καθ’ ἡμέραν θυσιαστηρίου τῆς ἐμπράκτου διακονίας τοῦ ἐμπιστευθέντος εἰς αὐτόν ποιμνίου, «ἀμνόν ἄμωμον, ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτόν ἄφωνον, μή ἀνοίγοντα τό στόμα αὐτοῦ» (πρβλ. Ἠσ. νγ΄ 7).
Εἰς μίαν ἐποχήν ἀκατασχέτου φλυαρίας, ἄνευ ἔργων πολυλογίας καί ἀνουσίου προβολῆς ἡ ἄγλωττος μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ Ἰγνατίου, ἡ ὁποία ἔσταξενὡς θεραπευτικόν βάλσαμον ἐπί τάς χαινούσας πληγάς τῆς λαχούσης αὐτῷ Ἐπαρχίας, ἀποτελεῖπαράδειγμα πρός μίμησιν δι’ ὅλους ἡμᾶς, καθώς ἤγγιξε τάς ψυχάς τοῦ λαοῦ καί ἐνέπνευσε πολλούς, ὁδηγήσασα εἰς τήν σώζουσαν αὐτοκριτικήν καί τήν μετάνοιαν.
Ἰγνάτιος ἠκολούθησε τό ὑπόδειγμα τοῦ Κυρίου μας καί ἥπλωσε τάς παλάμας του ἐπί τοῦ σταυροῦ τῆς διακονίας, τόν ὁποῖον ἐπέθηκεν εἰς τούς ὥμους του ἡ Ἐκκλησία, καί ἥνωσε τά τό πρίν διεστῶτα καί συνήγαγε τά ἐσκορπισμένα νεοσσία εἰς τήν ἀσφαλῆ φωλεάν αὐτῆς. Τήν ἡμέραν τῆς ἐνθρονίσεώς του ὁ Μητροπολιτικός Ναός τῆς Λαρίσης μετετράπη εἰς θέατρον ἀσεβῶν ἀντιμαχιῶν• τήν ἡμέραν τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας του ὁ ἴδιος Μητροπολιτικός Ναός ἐστέγαζεν ἡνωμένην τήν λογικήν ποίμνην τῆς Λαρίσης, σιωπῶσαν ἐν προσευχῇ ἡ ὁποία, προπέμπουσα αὐτόν εἰς τάς αἰωνίας μονάς, ἐδοξολόγει τόν Θεόν ὅτι κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῆς γενικῆς ἀποστασίας ἀναδεικνύονται ἄνδρες πνευματικοί, δυνάμενοι ἐπαξίως βαστάσαι τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου.
Αὐτό καί μόνον τό ἐπίτευγμα, καί ἐάν ἀπουσίαζον τά ἄλλα πολλά, καθιστᾷ κατά πάντα ἐπιτυχῆ τήν μακροχρόνιον ἀρχιερατείαν αὐτοῦ ἐν Λαρίσῃ, ὡς ἄλλωστε μαρτυρεῖ ἡ συνείδησις καί ἡ περί αὐτοῦ κρίσις τοῦ λαοῦ, τοῦ ὁποίου τό κριτήριον εἶναι ἀδιάψευστον καί ἀδέκαστον. Αὐτός ἄλλωστε ὁ λαός ἔσπευσε, παρά τάς δυσχερεῖς λόγῳ καύσωνος συνθήκας, νά ἀσπασθῇ διά τελευταίαν φοράν τήν χεῖρα τοῦ Ποιμενάρχου του, ἀποτίων τοιουτοτρόπως ἐλάχιστον φόρον τιμῆς δι’ ὅσας εὐλογίας αὕτη τῷ ἐπεδαψίλευσεν ἐπί 24 ἔτη.Ἡ ἰαχή «ἄξιος» κατά τήν πάνδημον ἐξόδιον ἐκφοράν του συνίστα τήν ἐπιβεβαίωσιν τῆς εἰς τό διηνεκές ἐνθρονίσεως αὐτοῦ εἰς τούς ἀχειροποιήτους ναούς τῶν πιστευθεισῶν εἰς αὐτόν εἰκόνων τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως λιτάνευσιν τοῦ ἤθους του πρός μίμησιν τῶν ἐπιγενομένων.Ἡμεῖς, οἱ λοιποί, ἁπλῶς προσευχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ, μετά τῆς βεβαίας ἐλπίδος ὅτι Ἰγνάτιος «ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁγίων λειτουργός καί τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς ἥν ἔπηξεν ὁ Κύριος καί οὐκ ἄνθρωπος» (Ἑβρ. η΄ 2).
Ἀναπαύου ἐν εἰρήνῃ ἀείμνηστε Ἱεράρχα, ὑπό τήν σκιάν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Λαρίσης, τοῦ ὁποίου τό Σύνθρονον ἐκόσμησες ἐπί τέταρτον σχεδόν αἰῶνος, καί λειτούργει ἀεννάως εἰς τό ἐπουράνιον Θυσιαστήριον, μνημονεύων καί ἡμῶν τῶν περιλειπομένων, τῶν ἀναμενόντων τήν συνάντησιν μετά σοῦ καί πάντων τῶν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι κοιμηθέντων, ὅταν καί ἡμεῖς -γένοιτο- ἁρπαγησόμεθα εἰς ὑπάντησιν τοῦ Κυρίου.

Ἰγνατίου, ἀρχιθύτου τῆς τῶν Λαρισαίων ὁλκάδος, εἴη ἡ μνήμη ἀγήρως καί ἄληστος!

Comments (0)

Tags: , ,

Ρ. Καραλαριώτου: Αποχαιρετισμός στον Δεσπότη μας

Posted on 16 Ιουλίου 2018 by admin

Η Λάρισα με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε χθες τον Ποιμενάρχη της, με εντελώς διαφορετικά αισθήματα από αυτά που τον είχε υποδεχτεί. Η προσωπικότητα του και η έμπρακτη συγχώρεση όλων όσων μπορεί να τον πίκραναν, τον έφεραν στις καρδιές των πιστών Λαρισαίων, εκεί που θα συνεχίσει να διατηρεί για πάντα τη θέση που του αξίζει.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τα λόγια του, τις συμβουλές του, τις ανοιχτές του αγκαλιές, όταν ζητούσα τη βοήθειά του. Ο Δεσπότης μας ήταν εκείνος που μου άνοιξε τις πόρτες του Επισκοπείου για να με δεχθεί, ήταν εκείνος που μου άνοιξε τις πόρτες του γραφείου στην Περιφέρεια για να με συγχαρεί και να μου δώσει την ευχή του.
Σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσίευα όλα αυτά που έχουμε κατά καιρούς πει.
Αισθάνομαι όμως, σαν χρέος μου, να αποχαιρετήσω τον άξιο αυτό Άνθρωπο με δυο λόγια από καρδιάς:
Δώσατε το παράδειγμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς σε ολόκληρο το ποίμνιο σας.
Αποδείξατε πως η Θεία Χάρη είναι κτήμα ανθρώπων που συνομιλούν με τον Θεό καθημερινά.
Συγχωρέσατε και αποδεχθήκατε αδιαμαρτύρητα όλους όσους σας προσβάλλαν ή θέλησαν να σας κάνουν κακό.
Ανοίξατε τις πόρτες της εκκλησίας στους νέους ανθρώπους, φωτίζοντάς το δρόμο τους.
Σταθήκατε δίπλα σε όσους σας είχαν ανάγκη.
Με απλά λόγια, μας δώσατε το καλύτερο παράδειγμα για να πορευτούμε στην υπόλοιπη ζωή μας .
Εκεί που βρίσκεστε καθήμενος, στα δεξιά του Κυρίου, είμαι σίγουρη πως χαμογελάτε με ταπεινοφροσύνη και προσεύχεστε για όλους εμάς
Καλή αντάμωση Δέσποτα μας

Ρένα Καραλαριώτου
πρ. Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας
Επικεφαλής μειζ. Αντιπολίτευσης Δ.Λαρισαιων

Comments (0)

Tags: , ,

Μάξιμος: Επί Ιγνατίου άνθησε ο μοναχισμός στη Λάρισα

Posted on 16 Ιουλίου 2018 by admin

Ο εισηγητής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλοςπαρακολούθησε τον αρχιερατικό εσπερινό στην εορτάζουσα Ιερά Μονή Αγίου Νικοδήμου στον Πυργετό. Μετά τον εσπερινό, στον οποίο προέστη ομητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιοςωςτοποτηρητής της χηρεύουσας μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, ο Θεσσαλός πολιτικός συνεχάρη τονκαθηγούμενο της Μονής γέροντα Ειρηναίογια το έργο που επιτελεί.
Σε δήλωσή του ο Μάξιμος Χαρακόπουλος τονίζει ότι «μια από τις αρετές τουμακαριστού δεσπότη μας κυρού Ιγνατίουήταν η αγάπη του για τον μοναχισμό. Επί των ημερών του φιλομόναχου επισκόπου μας ο Όλυμπος γίνεται σημείο αναφοράς με τα μοναστήρια που ιδρύονται στη μητρόπολη Λαρίσης. Τα μοναστήρια ήταν πάντα φάροι όχι μόνο της Ορθοδοξίας αλλά και του ελληνισμού! Ιδιαίτερα στις μέρες μας, με τους έντονους ρυθμούς της ζωής που το άγχος έχει διαστάσεις σύγχρονης επιδημίας, ενώ το άχθος των προβλημάτων φαντάζει ασήκωτο, μια βαθιά ανάσα, εδώ, στα μοναστήρια του Ολύμπου, μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία.
Επιπλέον, τα μοναστήρια μπορούν να αποτελέσουν και πόλο έλξης θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή τόσο από το εσωτερικό όσο και από ομόδοξες γειτονικές μας χώρες».
Στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ι.Μ. Αγίου Νικοδήμου παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Τεμπών κ. Κώστας Κολλάτος, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γιώργος Μανώλης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ευθύμιος Μπουζέκης, Γιώργος Νικολάου και Αθανάσιος Καραναστάσης και πλήθος προσκυνητών.

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Κώστας Αγοραστός για τον Μακαριστό Ιγνάτιο

Posted on 16 Ιουλίου 2018 by admin

«Η Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, αλλά και η Θεσσαλία ευλογήθηκαν από τον Θεό να έχουν Μητροπολίτη τον Μακαριστό Ιγνάτιο» επεσήμανε κατά τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στην εξόδιο ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κύρου Ιγνάτιου.
Παράλληλα, ο κ. Αγοραστός απευθυνόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο τόνισε ότι «είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνετε ό,τι πρέπει ώστε το έργο του μακαριστού Μητροπολίτη να έχει την δέουσα συνέχεια και σας διαβεβαιώνουμε ότι από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ώστε η Λάρισα, η οποία πενθεί για την κοίμηση του Ποιμενάρχη της, να προχωρήσει και πάλι μπροστά».
Αναλυτικότερα, ο επικήδειος λόγος που εκφώνησε ο Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει ως εξής:
Αποχαιρετούμε σήμερα εκ μέρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκ μέρους δηλαδή όλων των πολιτών της θεσσαλικής γης, τον μακαριστό Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρό Ιγνάτιο, έναν άνθρωπο που έγινε δικός μας και ο οποίος επί 24 χρόνια έκανε την Λάρισα πατρίδα και σπίτι του, δείχνοντας στην κοινωνία μας ότι η Εκκλησία μπορεί αθόρυβα, με αγάπη, με υπομονή, με έμπνευση να εργαστεί για την συμφιλίωση των διαφορών των ανθρώπων, χωρίς να προτάσσει μόνο τι είναι δίκαιο και τι πρέπει, αλλά τηρώντας τον λόγο του Ιδρυτή της «αγαπάτε αλλήλους».
Δεν σας κρύβω ότι είναι και για μένα ιδιαίτερα δύσκολη αυτή η ώρα. Δεν είναι μόνο η θεσμική συνεργασία, την οποία είχαμε με τον μακαριστό, μέσω της οποίας προσπαθήσαμε να κάνουμε καλό στην Λάρισα, τον Τύρναβο και όπου τα όρια της Μητροπόλεως έφταναν. Είναι κυρίως το γεγονός του αποχωρισμού από έναν άνθρωπο που ήταν πατέρας. Ευγενής. Εγκάρδιος. Με λόγο πραότητας. Με εύχαρη διάθεση. Έναν άνθρωπο που κατέστησε την Λάρισα τόπο στον οποίο μεγάλες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας με χαρά επισκέφθηκαν, ευλόγησαν, έδωσαν δύναμη με την παρουσία τους και ταυτόχρονα έδειξαν τον σεβασμό τους προς το πρόσωπο του Επισκόπου της.
Να μνημονεύσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο; Εσάς, Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμε; Τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο; Τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο; Η Λάρισα έγινε κέντρο εκκλησιαστικό χάρις στον μακαριστό Ποιμενάρχη της και τους άξιους συνεργάτες του.
Μου είναι δύσκολο να αποχαιρετήσω έναν άνθρωπο από τον οποίο άκουγα με μία σοφή απλότητα, χάρισμα που σπανίζει στους καιρούς της αυτάρκειας, γνώμες και συμβουλές οι οποίες όλες κατέτειναν στην αγάπη και την αλήθεια, όχι μόνο για την μαρτυρία της Εκκλησίας, αλλά και ημών των πολιτικών. Γνώμονας του μακαριστού Ιγνατίου ο λαρισαϊκός λαός. Ο ίδιος ήταν άνθρωπος παραδοσιακός. Λιτός. Αντιλαμβανόταν την πορεία των καιρών. Ήθελε μία Εκκλησία πατριωτική. Δεν έκλεισε όμως ποτέ την πόρτα σε κανέναν άνθρωπο που είχε ανάγκη, όποια κι αν ήταν η καταγωγή του, όποιος κι αν ήταν ο λόγος που βρέθηκε στον τόπο μας.
Ο μακαριστός Ιγνάτιος δεν βρήκε το καλύτερο δυνατό κλίμα στην αρχή της παρουσίας του στην Λάρισα. Εξελέγη Μητροπολίτης σε μία Μητρόπολη η οποία δεν ήταν ενωμένη. Κέρδισε όμως τις καρδιές των ανθρώπων. Ένωσε τον ιερό κλήρο. Μακροθύμησε στις δυσκολίες. Και επούλωσε με την πίστη του και την αγάπη του, το χαμόγελο της καρδιάς του τις πληγές του παρελθόντος. Έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα σε μία κοινωνία στην οποία συχνά το μίσος και οι απαιτήσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε ένα και να συμπορευόμαστε για το καλό όλων. Κι αυτό ίσως είναι μία από τις σπουδαιότερες παρακαταθήκες του.
Μου είναι ακόμα δύσκολο να αποχαιρετήσω έναν άνθρωπο, ο οποίος ανέπτυξε κοινωνικό έργο στην Λάρισα. Ίδρυσε Γηροκομείο στο Αρμένιο, συντηρεί το Κρίκειο Ορφανοτροφείο θηλέων, οργάνωσε το συσσίτιο “Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ”, στο Επισκοπείο. Φρόντισε ώστε να μην υπάρχουν πεινασμένοι, ανακούφισε τους φτωχούς, συμπαραστάθηκε στους φυλακισμένους, στους πρόσφυγες, στους ασθενείς. Οργάνωσε σπουδαίο νεανικό έργο, συγκεντρώνοντας παιδιά και νέους στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Έδειξε ότι και χωρίς μεγάλες διακηρύξεις η Εκκλησία μπορεί να είναι και αυτό που γνωρίζαμε όλοι μας, δηλαδή αυτή που διασώζει τις αξίες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αλλά και να καταθέτει μαρτυρία στην εποχή μας που να αγκαλιάζει τον σύγχρονο άνθρωπο.
Η Μητρόπολη, αλλά και η Θεσσαλία ευλογήθηκαν από τον Θεό να τον έχουν Μητροπολίτη. Γιατί ο μακαριστός Ιγνάτιος είχε άριστη συνεργασία με όλους τους Μητροπολίτες της Θεσσαλικής γης και αυτό μας έδινε επιπλέον χαρά και ικανοποίηση. Ο μακαριστός έναν συναγωνισμό καλλιεργούσε μόνο: αυτόν στα καλά έργα, την φιλοξενία, την ανθρωπιά!
Μακαριώτατε,
Γνωρίζουμε την αγάπη σας για τον τόπο μας και τους ανθρώπους. Γνωρίζουμε ότι θα προσέξετε αυτήν την Μητρόπολη, γιατί είναι από τις πλέον κομβικές και για την Εκκλησία της Ελλάδος και για την πατρίδα μας. Άλλωστε, στην Εκκλησία τα πρόσωπα υπηρετούν έναν κοινό σκοπό: και θρησκευτικό και πατριωτικό και κοινωνικό. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνετε ό,τι πρέπει ώστε το έργο του μακαριστού Μητροπολίτη να έχει την δέουσα συνέχεια και σας διαβεβαιώνουμε ότι από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ώστε η Λάρισα, η οποία πενθεί για την κοίμηση του Ποιμενάρχη της, να προχωρήσει και πάλι μπροστά.
Εκ μέρους του λαού της θεσσαλικής γης αλλά και προσωπικά θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον εκλιπόντα Ιεράρχη. Ήδη μας λείπει.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του».

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Δήμος Τεμπών για την εκδημία του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου

Posted on 13 Ιουλίου 2018 by admin

Ο Δημος Τεμπών σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης τους Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε στις 3 Ιουλίου 2018 έχει κηρύξει τριήμερο πένθος για την εκδημία του Μακαριστού Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου απο χθες Πέμπτη 12 Ιουλίου εως το Σάββατο 14 Ιουλίου.

Comments (0)

Tags: , ,

Τριήμερο πένθος στη Λάρισα για τον Μακαριστό Μητροπολίτη Ιγνάτιο

Posted on 11 Ιουλίου 2018 by admin

Τριήμερο πένθος κηρύσσει ο Δήμος Λαρισαίων για την εκδημία του Μακαριστού Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατιού, από την Πέμπτη 12 Ιουλίου έως το Σάββατο 14 Ιουλίου.
Η κήρυξη του τριήμερου πένθους, γίνεται στο πλαίσιο σχετική ομόφωνης απόφασης – ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη μετά την γνωστοποίηση της εκδημίας του σεβασμιωτάτου.
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων.
Καλούμε τους συμπολίτες να παραστούν στην Εξόδιο Ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτη μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Το Σάββατο η εξόδιος Ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτη κυρού Ιγνατίου

Posted on 10 Ιουλίου 2018 by admin

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοινώνει ὅτι τήν Πέμπτη 12 Ἰουλίου 2018, τό ἀπόγευμα, θά ἀφιχθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης καί ἐν συνεχείᾳ θά τεθεῖ σέ λαϊκό προσκύνημα τό σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κυροῦ Ἰγνατίου. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία θά τελεσθεῖ τό Σάββατο 14 Ἰουλίου 2018, στίς 11:00 τό πρωΐ, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Comments (0)

Tags: , ,

Συλλυπητήρια δήλωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης για τον Μητροπολίτη Λαρίσης

Posted on 27 Ιουνίου 2018 by admin

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ.Νικόλαος Ντίτορας, εκφράζει την βαθύτατη θλίψη και συγκίνησή του για το θάνατο του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιου. Ο εκλιπών υπήρξε, επί είκοσι τέσσερα συναπτά έτη, άξιος ποιμενάρχης διακονώντας την Μητρόπολη Λάρισας, διακρίθηκε για την σεμνότητα και την πραότητά του, ενώ ξεχώρισε για το σπουδαίο φιλανθρωπικό του έργο. Η Λάρισα πενθεί για τον πνευματικό της πατέρα.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Η Ρένα Καραλαριώτου για την εκδημία του Μακαριστού Ιγνάτιου

Posted on 26 Ιουνίου 2018 by admin

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Λαρισαίων κα Ρένα Καραλαριώτου, με αφορμή την εκδημία εις Κύριον του Μακαριστού Μητροπολίτη Λαρίσης Ιγνατίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με αίσθημα ανείπωτης θλίψης αποχαιρετώ τον Μακαριστό Μητροπολίτη μας Ιγνάτιο.

Ο πνευματικός μας Πατέρας υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της Ορθοδοξίας. Άνθρωπος του μέτρου και της σωφροσύνης, καλοσυνάτος και πράος, κατάφερε να ανοίξει τις πόρτες της εκκλησίας στο ποίμνιο της πόλης, και να μας φέρει πιο κοντά στο Θεό.

Σε μέρες δύσκολες στάθηκε πραγματικό αποκούμπι για όσους τον είχαν ανάγκη και ο λόγος του υπήρξε βάλσαμο για τις ψυχές όλων όσων χρειαζόταν γιατρειά.

Η πόλη της Λάρισας πενθεί και μαζί της πενθεί η Ορθοδοξία για την απώλεια ενός άξιου Δεσπότη, ενός υπέροχου ανθρώπου.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα παίρνουμε κουράγιο απ’ όσα μας δίδαξε.

Ο Θεός, είμαι σίγουρη, πως τον έχει ήδη εκ δεξιών Του.

Comments (0)

Tags: , ,

Πενθεί η ιερατική οικογένεια της Ιεράς Μητροπόλεως

Posted on 26 Ιουνίου 2018 by admin

Πενθεί η ιερατική οικογένεια και όλο το πλήρωμα της Ιεράς μας Μητροπόλεως  για την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου μας κυρού ΙΓΝΑΤΙΟΥ.

Ο ουρανός χλόμιασε και ο ήλιος κρύφτηκε στο άκουσμα της αναγγελίας της κοιμήσεώς του! Οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα, οι σημαίες μας κυματίζουν μεσίστιες. Μια πονεμένη σιωπή είναι απλωμένη από άκρο εις άκρο της μητροπολιτικής μας περιφέρειας, αλλά και πέρα από τα όριά της. Απίστευτο…κανείς δεν μπορεί να το δεχτεί, παρόλο που είναι ήδη γεγονός! Χάσαμε τον πατέρα μας, τον πνευματικό καθοδηγητή μας, τον επί 24 συναπτά έτη ποιμενάρχη μας. Και ορφανέψαμε…

Η ψυχή  συντετριμμένη, το στομάχι  δεμένο κόμπο, τα μάτια θολά και βουρκωμένα, το κεφάλι γυρίζει ακατάπαυστα και το στόμα βουβό, κλειστό, μια φράση μόνο ψελλίζει:»Κύριε, Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την ψυχή του πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, ΙΓΝΑΤΙΟΥ!» Ποιος μπορεί να ησυχάσει;ποιος μπορεί να συνεχίσει τη ροή της ζωής του;ποιος μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο εκτός από αυτό που συνέβηκε τα ξημερώματα; Αλλά και ποιος μπορεί να μη δεχτεί το θέλημα του Κυρίου…

π.Ραφαήλ

Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα τελέσουμε στον Άγιο Αχίλλιο Τρισάγιο για την ανάπαυση της αρχιερατικής του ψυχής και καλούμε όσους αδερφούς μπορούν να έρθουν να ενώσουμε τις προσευχές μας στον Ύψιστο Θεό!

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση του κ.κ. Ιγνάτιου με τον Παναγιώτη Γούλα

Posted on 21 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.Ιγνάτιος, στο επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως το πρωί της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου, τον απερχόμενο Πρόεδρο των ΤΕΙ Λαρίσης Πρύτανη κ. Παναγιώτη Γούλα και τον ευχαρίστησε για την έως τώρα αγαστή συνεργασία τους και την πραγματική  βοήθεια του προς το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως. Στο πρόσωπο του κ.Γούλα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης συναντούσαμε πάντοτε τον άριστο εκπαιδευτικό, τον καλό κι ευλογημένο αδελφό και συμπαραστάτη και τον πρόθυμο Διδάσκαλο με το άγρυπνο ενδιαφέρον προς τον κάθε φοιτητή και κυρίως προς τους ενδεείς και απόρους νέους που στηρίζονταν στην δική του πάντοτε αρωγή και βοήθεια.
Από την πλευρά του ο κ.Πρύτανις ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.Ιγνάτιο, για την καλή τους συνεργασία και τις κοινές προσπάθειες που κατέβαλαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα της προεδρίας του, τονίζοντας ότι αγαπά πολύ και σέβεται την Εκκλησία και προσωπικά τον Σεβασμιώτατο και το ιερατείο και εδήλωσε πως θα συνεχίσει να ευρίσκεται αρωγός στην Εκκλησία, τους νέους και το θεάρεστο έργο της.

Comments (0)

Tags: , ,

Στην εξόδιο ακολουθία του π.Αντωνίου Ζούπη ο Ιγνάτιος

Posted on 13 Ιουνίου 2017 by admin

Στην εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Γέροντος και νέου Κτίτορος της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου, αειμνήστου Ιερέως π.Αντωνίου Ζούπη,  χοροστάτησε το πρωί της Τρίτης 13 Ιουνίου 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.Ιγνάτιος, ομού μετά του οικείου Ιεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνατίου.
Η εξόδιος ακολουθία του αλήστου μνήμης πνευματικού πατρός τελέσθηκε στον κατάμεστο από πιστούς χριστιανούς, πνευματικά τέκνα του μακαριστού Γέροντος, νέο περίλαμπρο και καλλιμάρμαρο Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων και παρέστησαν εκεί πλήθη πατέρων ευλαβών, πολλών μοναζουσών και κυρίως πολλοί νέοι άνθρωποι που σέβονταν τον αείμνηστο πατέρα και κατέθεταν για πολλά χρόνια στο συγχωρητικό πετραχήλι του, τις αμαρτίες τους, τις αγωνίες τους και τα προβλήματά τους.
Συγκινητικούς επικηδείους λόγους εξεφώνησαν μεταξύ άλλων ο Σεπτός Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος, η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Γερόντισσα Νικοδήμη και ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π.Χαρίλαος Παπαγεωργίου, ενώ στο τέλος έλαβε χώρα ο ενταφιασμός του σκηνώματος του πολυσεβάστου π.Αντωνίου, ο οποίος διακρίθηκε για την ενάρετη πνευματική λεϋιτική αγία βιοτή του και το πολύπλευρο έργο του, στον αυλόγυρο του νέου περικαλλούς Ιερού Ναού, που υπήρξε όραμα και καύχημά του, κόπος, θυσία και μόχθος του.
Ας είναι αιωνία του η μνήμη και ας έχουμε την ευχή του!

Comments (0)

Tags: , ,

Στα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Δημητριάδος ο Λαρίσης και Τυρνάβου

Posted on 30 Ιανουαρίου 2017 by admin

Στην Αρχιερατική θεία Λειτουργία για την εορτή της ανακομειδής των ιερών λειψάνων του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, παρέστη και συνιερούργησε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.Ιγνάτιος, στον κατάμεστο από πιστούς μεγαλώνυμο Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου στον Βόλο, με την ευκαιρία και των σεπτών ονομαστηρίων του οικείου Ιεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνατίου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης κ.Ιγνάτιος μίλησε κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας για τον φιλόστοργο Πατέρα της Εκκλησίας, άγιο Ιγνάτιο, τον Θεοφόρο και για το σκληρό μαρτύριο που υπέστη χάριν της φλογερής αγάπης του προς τον Κύριον Ιησούν, ενώ ευχαρίστησε τον εορτάζοντα Ιεράρχη για ότι είναι και για ότι καθημερινά με πολλή στοργή και αληθινή αγάπη προσφέρει στην αγία μας Εκκλησία και στον σύγχρονο άνθρωπο, ενώ παράλληλα του ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο ευθυνοφόρο ποιμαντικό και κοινωνικό του έργο.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόγραμμα Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιου – Τιμάται η ιερά μνήμη τριών Αγίων

Posted on 16 Ιανουαρίου 2017 by admin

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.Ιγνάτιος, με την χάρη του αγίου Θεού θα χοροστατήσει, θα ιερουργήσει και θα κηρύξει τον θείον λόγον, επί τη ιερά μνήμη των εορταζομένων Αγίων εις τους κάτωθι πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς:
-Την Δευτέρα 16 /1/2017 το απόγευμα στις 6.30 στον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του εν Ιωαννίνοις στα Ηπειρώτικα Λαρίσης
– Την Τρίτη 17/1/2017 το πρωί στην Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Όσσης,
-το απόγευμα στις 6.30  στον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του αγίου Αθανασίου Λαρίσης
-και την Τετάρτη 18/1/2017 το πρωί στην Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Αγίου Αθανασίου στον ίδιο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό,
-ενώ την Πέμπτη 19/1/2017 το απόγευμα στις 6 θα απευθύνει λόγους αγαθούς στα Εκπαιδευτήρια της κ.Μαίρης Ράπτου και στις 7 θα παραστεί στην εορταστική και επετειακή ημερίδα για την ιστορία και την διάσωση των ιερών κειμηλίων της ενορίας του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης, που θα λάβει χώρα στο ΔΩΛ .

Comments (0)

Tags: , ,

To μήνυμα Χριστουγέννων του Μητροπολίτη Λαρίσης Ιγνάτιου

Posted on 23 Δεκεμβρίου 2016 by admin

«Ἦλθε ἀδελφοί μου ἡ μεγάλη ἡ πρώτη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ὁ νοῦς μας ταξιδεύει στά ἅγια χώματα τῆς Ἐφραθᾶ, στά βουνά τῆς Βηθλεέμ τά ἱερά, ἐκεῖ ὅπου οἱ ποιμένες φυλάγουν φυλακάς τῆς νυκτός, στήν παγωμένη νύχτα, καί ἀγραυλοῦντες δοξάζουν τόν σαρκωθέντα Λόγο. Γινόμαστε κοινωνοί τοῦ θαύματος. Πηγαίνουμε μέ ὁδηγό τόν ἀστέρα στό φτωχό σπήλαιο, καί βλέπουμε ὑπέρξενο θαῦμα. «Παρθένος καθέζεται τά Χερουβείμ μιμουμένη βαστάζουσα ἐν κόλποις Θεόν Λόγον σαρκωθέντα». Ζοῦμε τήν ἔκστασι, λυγίζουμε τά γόνατά μας καί κλίνουμε γόνυ στόν γεννηθέντα Σωτῆρα μας. Ἠχοῦν καμπάνες ἐπουράνιες στ’ αὐτιά μας καί ἀκούγεται σαφής ὀ Ἀρχαγγελικός λόγος: «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ». «Τά σύμπαντα σήμερον Χαρᾶς πληροῦνται». Κι αὐτή τήν μοναδική τήν ἀνεκλάλητο χαρά τή ζοῦμε ἐδῶ μέσα σήμερα, στό Ναό τοῦ Θεοῦ. Ἄς μαίνεται ἔξω ἡ θύελλα τῆς εἰδωλομανίας. Ἄς κερδοσκοποῦν οἱ ἄδικοι, εἰς βάρος τῶν ἐκλεκτῶν. Ἄς ὑπομειδιοῦν χλευάζοντάς μας οἱ ἄπιστοι τεχνοκράτες, θεωροῦντες μας ὀνειροπόλους καί χειμαιρρικούς. Ἄς μᾶς ἀμφισβητοῦν οἱ δοκησίσοφοι. Ἄς αἰσθάνονται αὐτάρκεις οἱ τάχα προσγειωμένοι καί πρακτικοί. Ἄς μᾶς περιγελοῦν οἱ κατασπαταλοῦντες τόν βίο στά μάταια καί τά ἀνώφελα, θεωροῦντες τα ὡς τά κύρια καί τά πρῶτα. Ἄς μᾶς οἰκτείρουν κι ἄς μᾶς ἐξουθενώνουν ὥς κι αὐτοί οἱ ταλαίπωροι καί φτωχοί θεωροῦντες μας ὑποκριτές καί ψευδοαυτάρκεις. Ἐμεῖς ἐδῶ. Ἐδῶ στήν ἱερά ὑποδοχή τοῦ νέου παιδίου, τοῦ πρό αἰώνων Θεοῦ. Ἐδῶ στήν ἀστείρευτη πηγή τῶν θείων Χαρίτων. Ἐδῶ στήν μένουσα καί ἀκατάλυτη χαρά. Ἐκστατικοί μπρός στό θαῦμα πού τελεσιουργήθηκε γιά μᾶς, ζοῦμε τήν ἄπειρη θεία μεγαλωσύνη. Τήν χαρά αὐτῆς τῆς μοναδικῆς γιορτῆς, καί μεταγγίζουμε αὐτή τή χαρά, σ’ ὅλο τό εἶναι μας, στή ζωή μας, στά λόγια μας, στά ἔργα μας, στούς λογισμούς μας. Ἐτέχθη σήμερον Σωτήρ. Ἄς τ’ ἀκούσουν τά ἔθνη. Ἄς τό καταλάβουν οἱ δικασταί περάτων τῆς γῆς, οἱ ἰσχυροί τοῦ κόσμου πού ἐπαίρονται γιά τά χρήματά τους, τή ρῶσι καί εὐρωστία τους, τίς ἐπιτυχίες καί τά μεγαλεῖα τους, τά ἐπιτηδεύματα καί ἐπιτεύγματά τους, τήν ἐπιρροή τους στούς πολλούς. Κι αὐτοί ἀπ’ αὐτόν τόν σαρκί Νηπιάσαντα κατέχουν τά ἐχέγγυα τῆς χαρᾶς τους, καί δυστυχῶς δέν μποροῦν νά καταλάβουν σέ ποιόν τά ὀφείλουν καί σέ ποιόν τά χρωστοῦν. Ἐμεῖς ἐπαιρόμενοι μόνο γιά τήν οὐτιδανότητα καί τήν ἀδυναμία μας, καυχώμενοι γιά τίς ἀσθένειές μας καί ταπεινωμένοι ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἐδῶ. Ἐδῶ στή χαρά τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου, γιά νά Τόν ὑποδεχθοῦμε, νά Τόν εὐχαριστήσουμε, νά Τόν προσκυνήσουμε καί νά πάρουμε τά δῶρα τῆς ἀγάπης Του, ὑποψάλλοντες τόν δοξολογικό Χριστουγεννιάτικο παιᾶνα, «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», καλοῦντες μ’ αὐτόν σ’ αὐτή τή μοναδική χαρά πού δέν εἶναι τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά ὑπερκόσμια, ἅγια, μοναδική καί τήν ὁποία πατρικῶς εὔχομαι νά γευθῆτε ὅλοι Σεῖς τό πολυαγαπημένο μου ποίμνιο.»

 

 

Comments (0)