Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ


Ο πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Κιλελέρ Αχιλλέας Βαρδακούλης ανακοινώνει ότι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο το Δήμου  στις   21/02/2017  ημέρα Τρίτη   και ώρα  19.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 και του άρθρου 6 του ν.4071/2012. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο  Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 

 

Α/Α                              ΘΕΜΑ                ΕΙΣΗΓΗΣΗ
1 Έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου ευρωπαϊκού διαγωνισμού για

την αποκομιδή-διάθεση απορριμμάτων των Δ.Ε. Νίκαιας, Κιλελέρ

Αρμενίου και Πλατυκάμπου (οικισμών- επαγγελματικών χώρων) Δήμου

Κιλελέρ για ένα (1) έτος προϋπολογισμού 462.000,00 € με Φ.Π.Α. Με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Σωτηρίου Σωτήριος Αντιδήμαρχος
2 Περί ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-20, δαπάνης

350.000,00 € με ΦΠΑ 24% με κωδικό ΟΠΣ 5001266 Τροποποίηση

ΠΥ και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Αραμπατζής Μιλτιάδης Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ
3 Περί υπογραφής επικαιροποιημένης (μετά την ένταξη στο ΠΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-20) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ

ΔΕΥΑΚ και Δήμου Κιλελέρ για την υλοποίηση της πράξης με

τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ

ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ»

Αραμπατζής Μιλτιάδης Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ
4 Περί ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»

στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-20, δαπάνης 2.177.560,97 € με ΦΠΑ

24% με κωδικό ΟΠΣ 5000661. Τροποποίηση ΠΥ και Τεχνικού

Προγράμματος Δήμου

Αραμπατζής Μιλτιάδης Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ
5 Περί υπογραφής επικαιροποιημένης (μετά την ένταξη στο ΠΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-20) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ

ΔΕΥΑΚ και Δήμου Κιλελέρ για την υλοποίηση της πράξης με

τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΚΙΛΕΛΕΡ»

Αραμπατζής Μιλτιάδης Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ
6 Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της

προμήθειας ειδών αρτοποιείου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Νίκαιας ΟΜΑΔΑ Β’ λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της γενικότερης προμήθειας με

τίτλο “ Προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των παιδικών

σταθμών αυτού έτους 2017 χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων

της αριθμ. 25725/2016 μελέτης.

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
7 Έγκριση σύναψης δημόσιας  σύμβασης απ’ ευθείας ανάθεσης

για καθαριότητα δημοσίων χώρων

Σωτηρίου Σωτήριος Αντιδήμαρχος
8 Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλελέρ για

το έτος 2017

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
9 Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
10 Συγκρότηση επιτροπής για την  Οριστική Παραλαβή του έργου:

«ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ»

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
11 Συγκρότηση επιτροπής για την  Οριστική Παραλαβή του έργου

Κατασκευή Η/Μ εγκατάστασης στο Εκθετήριο Νέου Περιβολίου

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
12 Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής

διαφόρων έργων

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
13 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου

Αποπεράτωση κατασκευής περιφερειακού ιατρείου Τ.Κ.

Αρμενίου

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
14 Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την αποκομιδή-

διάθεση απορριμμάτων των Δ.Ε. Νίκαιας, Κιλελέρ, Αρμενίου και

Πλατυκάμπου για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, έως την ολοκλήρωση

της διενέργειας του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού  

Σωτηρίου Σωτήριος Αντιδήμαρχος
15 Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώου Αρρένων 2017 Πρόεδρος Δ.Σ.
16 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης

σχετικής με την κατάπτωση ή μη της εγγύησης συμμετοχής της

εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Πρόεδρος Δ.Σ.
17 Έγκριση μίσθωσης χώρου για τη δημιουργία αμαξοστασίου του Δήμου

Κιλελέρ στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας

Σωτηρίου Σωτήριος Αντιδήμαρχος
18 Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 600,00 € για τη συνδρομή του

Δήμου Κιλελέρ στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

Προαγωγή Υγείας

Χατζούλης Αχιλλέας Πρόεδρος Ο.Π.Α.Π.
19 Μεταβίβαση μίσθωσης από τον Παλιοκώστα Δημήτριο του Λάμπρου

δημοτικής έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων στη θέση ΚΛΑΔΙΑ της Τ.Κ.

Μικρού Βουνού, στον Παλιοκώστα Λάμπρο του Χρήστου λόγω

συνταξιοδότησης                                                                

Τσιχίτας Χρήστος Αντιδήμαρχος
20 Μεταβίβαση μίσθωσης από τον Παλιοκώστα Χρήστο του Λάμπρου

δημοτικής έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων στη θέση ΚΛΑΔΙΑ της Τ.Κ.

Μικρού Βουνού, στον Παλιοκώστα Αργύριο του Χρήστου λόγω

συνταξιοδότησης

Τσιχίτας Χρήστος Αντιδήμαρχος
21 Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                                                                                                                                                                 

Προηγούμενο άρθρο Με θεσμική υπόσταση η «Πόλη που Μαθαίνει»
Επόμενο άρθρο ΛΑ.Ε. Λάρισας: Ας μην μιλάει ο κ. Σαχινίδης για Βενεζουελοποίηση