Ειδήσεις

Υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες


Η ΟΕ.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001308, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15-03-2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Αριθμός πρωτοκόλλου πρόσκλησης: 2042/23-08-2016, ΑΔΑ : 64ΖΡ46914Κ-Ζ21

Χρηματοδότηση Έργου: Προϋπολογισμός πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001308
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων-αιτήσεων:

Δευτέρα 12-09-2016, ώρα 14:00
Τόπος Κατάθεσης προτάσεων-αιτήσεων:

Πρωτόκολλο Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110

  • Για πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση (διαδικαστικά θέματα): ΚυριατζήςΒασίλειος,τηλ.:2410684734,

e-mail: elke_procurement@teilar.gr

  • Για πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση (εκπαιδευτικά κλπ θέματα): Καντάς Δημήτριος, Καθηγητής, τηλ: 2410 684 360, κιν.: 6973385500,

e-mail: dkantas@teilar.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες για το υλικό της Πρόσκλησης,  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΤΕΙ/Θ www.teilar.gr και επιλέξτε:  Επιλογές→ Προκηρύξεις → Προκηρύξεις θέσεων εργασίας.

Προηγούμενο άρθρο Στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι με 19 συλλήψεις
Επόμενο άρθρο Η ΠΕΔ Θεσσαλίας τίμησε τους Θεσσαλούς αθλητές