Ειδήσεις

19.200 μαθητές μεταφέρει η Περιφέρεια Θεσσαλίας


Συνολικά 19.200 μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων μεταφέρει καθημερινά από και προς τα σχολεία τους η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 το κόστος για τη μεταφορά των μαθητών ανέρχεται σε 15.800.000 ευρώ. Αναλυτικά στην Π.Ε. Λάρισας μεταφέρονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 6.725 μαθητές με κόστος  5.287.412 ευρώ, στην Π.Ε. Μαγνησίας  4.983 μαθητές με κόστος 2.190.682 ευρώ, στην Π.Ε. Τρικάλων 3.619 μαθητές με κόστος 3.270.773  ευρώ και στην Π.Ε. Καρδίτσας 3.693 μαθητές με κόστος 5.048.602 ευρώ. Το μεταφορικό έργο εκτελείται κατά προτεραιότητα με την τακτική συγκοινωνία (Ειδικό Μαθητικό Δελτίο), με μισθωμένα ταξί και λεωφορεία κατόπιν διαγωνισμού, ή με επιδότηση χιλιομετρικής απόστασης σε περίπτωση που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα παραπάνω μέσα. Αναλυτικά με 904 ταξί μεταφέρονται 2.007 μαθητές, με 334 λεωφορεία μεταφέρονται 8.326 μαθητές, με τακτική συγκοινωνία μεταφέρονται 8.312 μαθητές και με επιδότηση χιλιομετρικής απόστασης μεταφέρονται 375 μαθητές.

Η μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιείται σύμφωνα με την αριθ. 50025/26.09.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 Β’) και διοικητικά οργανώνεται ξεχωριστά από κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Πρόκειται για ένα  εξαιρετικά σύνθετο έργο, καθώς  πρέπει να διασφαλίζονται ταυτόχρονα:

-η πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία

-η ασφάλεια κατά την μετακίνηση των μαθητών

-η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

-ο κοινωνικός χαρακτήρας της δημόσιας διοίκησης

-η τήρηση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων

-ηοικονομικότητα και  η προστασία του δημοσίου συμφέροντος

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο του μεταφορικού έργου, η βεβαίωση της πραγματοποίησης της καθημερινής μεταφοράς γίνεται από τους κατά τόπους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Διευθυντές  βεβαιώνουν την ύπαρξη ή την απουσία συνοδού και την τυχόν επιβίβαση όρθιων μαθητών ή τρίτων, έχοντας την αρμοδιότητα να καταγράφουν και να αναφέρουν προς επίλυση τα όποια παράπονα ή περιστατικά  εμπέσουν στην αντίληψή τους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ως διοικητικοί προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων) είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σχετικά με τη βεβαίωση της κανονικής διεξαγωγής του δρομολογίου και τη βεβαίωση της έγκαιρης μεταφοράς των μαθητών.

Η Περιφέρεια διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών αλλά και την τήρηση των συμβατικών όρων, με την  Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) που έχει συγκροτήσει, με σκοπό το συντονισμό και την υποστήριξη του έργου της μεταφοράς μαθητών.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλονται αναφορές-καταγγελίες στην Περιφέρεια, γίνεται επικοινωνία με τον αντίστοιχο ανάδοχο προκειμένου να ζητηθούν οι απόψεις του και να διερευνηθούν τόσο η βασιμότητα όσο και οι αιτίες των όσων αναφέρονται.

Οι ακολουθούμενες διαδικασίες περιγράφονται στη σύμβαση και, εάν κριθεί ότι παραβιάζονται οι όροι της, προβλέπονται κατά περίπτωση: η περικοπή της δαπάνης, η επιβολή ποινικής ρήτρας ή ακόμη και η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου και η έκπτωση της εγγύησης. Οι  σχετικές ποινές επιβάλλονται μετά από την ενδεδειγμένη διαπίστωση των όποιων παραβάσεων έχουν λάβει χώρα.

Σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους που ισχύουν για τα μισθωμένα μέσα μεταφοράς:

-Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία, κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες

-Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες.

-Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει συνοδό στις διαδρομές για τις οποίες προβλέπεται σύμφωνα με τη σύμβαση. Σε περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα και λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν κατέστη δυνατή η παρουσία συνοδού σε διενεργηθέντα δρομολόγια, η αντίστοιχη δαπάνη αφαιρείται από το λαμβάνειν του αναδόχου.

Στην περίπτωση συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας συνοδού από τη διαδρομή επιβάλλονται κυρώσεις (εξαιρούνται οι περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας και κατόπιν γνωστοποίησης και αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ειδικά για τους συνοδούς, σημειώνεται ότι η αποζημίωσή τους υπολογίζεται αυστηρά  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προστίθεται στη συμβατική αξία του δρομολογίου.

Σε ό,τι αφορά στο ιστορικό των επίσημων αναφορών για μεταφορά μέσω λεωφορείων, αυτές που υποβλήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας είναι οι εξής δύο (2):

-Στις 25.10.2022 επισημάνθηκε η επιβίβαση όρθιων επιβατών στο δρομολόγιο τακτικής συγκοινωνίας το οποίο χρησιμοποιούν οι μαθητές με χρήση του Ειδικού Μαθητικού Δελτίου κατά μήκος της διαδρομής από τον Βρυότοπο και τον Αμπελώνα προς το ΕΠΑΛ Τυρνάβου. Η σχολική μονάδα αιτήθηκε την μετατροπή σε ολική μίσθωση. Ωστόσο αφενός δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η δρομολόγηση παράλληλης μισθωμένης γραμμής τη στιγμή που υπάρχει τακτικό δρομολόγιο, αφετέρου αποτελεί αντικειμενική ευθύνη του συγκοινωνιακού φορέα να ρυθμίσει τα δρομολόγιά του προκειμένου να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του.

-Στις 30.09.2021 επισημάνθηκε η απουσία συνοδών στα μισθωμένα δρομολόγια λεωφορείων που εξυπηρετούσαν το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Αιγάνης, το Δημοτικό Σχολείο Συκουρίου, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς.

Στην έγγραφη απάντησή του, ο ανάδοχος (Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας Α.Ε.) επικαλέστηκε την αντικειμενική αδυναμία να προσλάβει συνοδούς, καθώς παρά τις προκηρύξεις και προσκλήσεις στις οποίες προχώρησε, δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος λόγω χαμηλού τιμήματος. Η Περιφέρεια, προχώρησε στην περικοπή του συμβατικού αντίτιμου.

Πέραν των παραπάνω, δεν υπήρξε υποβολή άλλων επίσημων αναφορών για τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία. Όσον αφορά τις ανεπίσημες οχλήσεις ή προφορικά παράπονα, η αρμόδια υπηρεσία αφενός συνιστά για την επίσημη κατάθεση σχετικών αναφορών, αφετέρου και σε κάθε περίπτωση εξετάζει την άμεση εξεύρεση λύσεων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των μαθητών.

Προηγούμενο άρθρο Κοινωνική δράση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας