Ειδήσεις

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην πόλη της Λάρισας


Επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Λάρισας, εντός της περιοχής παρέμβασης  ΒΑΑ που έχει εκπονήσει  και οριοθετήσει ο Δήμος Λαρισαίων,  χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου  κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις   27 Μαρτίου και μέχρι τις 24 Απριλίου 2023. Ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής που οριοθετούν οι οδοί:   Γεωργιάδου, Αεροδρομίου, Σάκη Καράγιωργα, Λεωφόρος Καραμανλή, Βοιωτίας, Μυριβήλη, Σαπφούς, Μαρτάλη, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ηπείρου, Ανθίμου Γαζή, Φαρμακίδου,  Κενταύρων. Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις εντός  της περιοχής και εκατέρωθεν των παραπάνω οδών.

Ποιοί και για ποιές δράσεις ενισχύονται

Σύμφωνα με την Πρόσκληση που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

-υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί και αποκτήσει Κ.Α.Δ. κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στα επιλέξιμα της Πρόσκλησης έως και την 31/5/2022, οποιασδήποτε νομικής μορφής, νομίμως δραστηριοποιούνται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Λαρισαίων (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια  στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας (ΠΔΒ), του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Τα επενδυτικά σχέδια  αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό  και τις  δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης. Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, η ένταση της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης :

-οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή το δικαίωμα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού,

-μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις,

-Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις,

– Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Το καθεστώς ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην υπόψη Προκήρυξη είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 Ε.Ε., σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ)  407/2013 (DE MINIMIS).

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 5 μήνες από την Ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η  Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (7-3-2023).

Η διαδικασία αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί είναι η «συγκριτική» μεταξύ όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν, με κριτήρια που αξιολογούν τη συστημική Συμβατότητα της Πρότασης, την επιλεξιμότητα και πληρότητα αυτής, τη συμβατότητα με τη ΣΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων, την υιοθέτηση τουλάχιστον τριών εκ των τεσσάρων τεθέντων αξόνων του επενδυτικού σχεδίου (Πράσινες Επενδύσεις, Τεχνολογικές Επενδύσεις, Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα, Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ), του υφιστάμενου αριθμού απασχολουμένων και της οργανωτικής διάρθρωσης της υφιστάμενης επιχείρησης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis από 27/03/2023 ώρα 12:00 και έως 26/04/2023 ώρα 14:00. Η υλοποίηση της Δράσης γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» και από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε./Α.Ε.Δ.Ε.Π. Πληροφορίες παρέχονται από την Α.Ε.Δ.Ε.Π. (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/νότια αίθουσα, Βόλος Τ.Κ.38221) στο τηλέφωνο 24210 76894–9 ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : aedep@aedep.gr ή από την Ε.Υ.Δ. 2413505100, thessalia@mou.gr

Η Αναλυτική Πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 6859 κωδικό 123ΚΕ και ΑΔΑ: 613Ψ7ΛΡ-ΞΒ9, είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες: www.thessalia-espa.gr , www.efepae.gr , www.aedep.gr www.espa.gr όπου θα αναρτάται και κάθε σχετική ενημέρωση ή άλλη πληροφορία.

Προηγούμενο άρθρο Παράταση της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08
Επόμενο άρθρο Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε ότι "δεν υπάρχει εύκολη λύση στο πρόβλημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ειδικά για τα μη ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν και πρόσθετη περιουσία". Ο κ. Σκυλακάκης, επίσης, σημείωσε πως με πρόσφατη τροπολογία έχουν πιεστεί τα funds να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, από τη δική του πλευρά, υποστήριξε ότι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι "ενδιαφέρεται όχι για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων, αλλά για το πώς θα πτωχεύσουν με τραπεζικούς όρους". Ανέφερε πως μόνο 48 πολίτες έχουν κριθεί ως ευάλωτοι και αξιοποιούν ως "νοικάρηδες" τα σπίτια τους με τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Υποστήριξε ότι στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 60.000 αιτούντων έχουν ενταχθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου περίπου 3.500, χωρίς να έχει γίνει γνωστό και σε τί ποσοστό διαγράφηκαν τα χρέη τους. Ο βουλευτής τόνισε πως θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις να σώσει την πρώτη του κατοικία. Υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η ιδιοκατοίκηση στην χώρα μας από το 2019 έως και τέλη του 2021 μειώθηκε σχεδόν 2%.