Ειδήσεις

Χειμερινές παρεμβάσεις σε καλλιέργειες με πυρηνόκαρπα


Οι χειµερινές επεµβάσεις (καλλιεργητικά µέτρα και ψεκασµοί) που προτείνονται την εποχή αυτή, κατά την οποία οι καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων βρίσκονται ακόµη στην κατάσταση του λήθαργου, έχουν σκοπό να µειώσουν τους αρχικούς πληθυσµούς των εχθρών (έντοµα, ακάρεα), καθώς και τα αρχικά µολύσµατα των ασθενειών (φυτοπαθογόνοι µύκητες και βακτήρια). Έτσι, κατά τη νέα βλαστική περίοδο η αντιµετώπιση αυτών των φυτοπαρασίτων αποβαίνει αποτελεσµατικότερη και συχνά είναι λιγότερο αναγκαία. Οι επεµβάσεις αυτές αφορούν πρωτίστως οπωρώνες που εµφάνισαν προσβολές κατά την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο και οι οποίοι µέχρι τώρα δεν έχουν δεχθεί επεµβάσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων Πυρηνοκάρπων Ν 0 9/07.10.2020.

 

ΕΞΩΑΣΚΟΣ─ΚΟΡΥΝΕΟ─ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ─ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ

Για την καταπολέµηση των ανωτέρω ασθενειών συνιστάται την εποχή αυτή: 1. Το κλάδεµα να γίνεται µε ξηρό και ήπιο θερµοκρασιακά καιρό και µε τρόπο, ώστε να διευκολύνεται αργότερα ο αερισµός της κόµης των δένδρων. 2. Κατά τη διαδικασία του κλαδέµατος να αφαιρούνται πλήρως και να καίγονται όλοι οι προσβεβληµένοι βλαστοί, κλάδοι καθώς και οι µουµιοποιηµένοι καρποί που παραµένουν στα δένδρα, αλλά και εκείνοι που είναι πεσµένοι στο έδαφος. 3. ∆ένδρα µε µεγάλης έκτασης προσβολή από τις ανωτέρω ασθένειες πρέπει να εκριζώνονται και να καίγονται άµεσα. 4. Άµεση προστασία των µεγάλων τοµών κλαδέµατος µε κατάλληλα µυκητοκτόνα, καθώς και απολύµανση των εργαλείων κλαδέµατος µε εµβάπτιση σε υδατικό διάλυµα χλωρίνης 10%. 5. Μετά το κλάδεµα, ψεκασµός πλήρους κάλυψης των δένδρων µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο χαλκούχο ή άλλης κατηγορίας σκεύασµα (ανάλογα µε την περίπτωση) και επανάληψη εφόσον χρειάζεται µετά από 10─14 ηµέρες.. Οι επεµβάσεις καλό είναι να εφαρµόζονται µέχρι το φούσκωµα των µατιών, µε ξηρό καιρό και θερµοκρασία υψηλότερη από 50 C.

 

ΑΣΠΡΗ ΨΩΡΑ (ΒΑΜΒΑΚΑ∆Α)

Σε οπωρώνες που κατά την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές από το κοκκοειδές συνιστάται: 1. προσεκτική αφαίρεση όλων των προσβεβληµένων από το έντοµο κλάδων και κλαδίσκων κατά τη διαδικασία του κλαδέµατος και καταστροφή αυτών µε κάψιµο. 2. ψεκασµός υψηλής πίεσης µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια ορυκτέλαιο και µε πλήρη κάλυψη των δένδρων. Τα χειµερινά ορυκτέλαια να εφαρµόζονται µέχρι το φούσκωµα των µατιών, ενώ τα θερινά µέχρι το στάδιο της πράσινης κορυφής. Επισηµαίνεται, ότι µε την επέµβαση αυτή καταπολεµούνται ταυτόχρονα και άλλες διαχειµάζουσες µορφές φυτοφάγων εντόµων καθώς και ακάρεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Όλα τα δελτία µας είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Προηγούμενο άρθρο 25 νέα θετικά κρούσματα στη Λάρισα
Επόμενο άρθρο Σε συναγερμό η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την κακοκαιρία