Ειδήσεις

Ο ΣΒΘΚΕ επί του σχεδίου νόμου για το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ενημερώνει για το Υπόμνημα το οποίο απέστειλε στον κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και στον κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις του, επί του σχεδίου νόμου για το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, με την παράκληση να ληφθούν υπ΄ όψη κατά την κατάρτιση του τελικού κειμένου προκειμένου για την περαιτέρω βελτίωση και την διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας τους, ικανού να τους διασφαλίσει συνθήκες εύρυθμης και ανταγωνιστικής λειτουργίας επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί, ότι με το νομοσχέδιο γίνεται σημαντική προσπάθεια ριζικής ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες με γνώμονα την απλούστευσή τους, τη μείωση της κρατικής  εποπτείας και τον περαιτέρω περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Αναλυτικά οι Παρατηρήσεις του Συνδέσμου κατά άρθρο έχουν ως εξής:

Άρθρο 04 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της.

2. Η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 928) και το άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α’ 227). Το έγγραφο είναι επίσης συμβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν το συμβολαιογραφικό έγγραφο επιλέγεται από τα μέρη. Αν η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται με ιδιωτικό έγγραφο, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Ν. 4441/2016.

3. Η τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση ή και από το διοικητικό συμβούλιο, αν τούτο ορίζεται ρητά στον παρόντα νόμο. Από τη διενέργεια της δημοσιότητας επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού. Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και υπογράφεται από τον πρόεδρο τούτου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη σύνταξη του νέου κειμένου τούτου δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

4. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε προσαρμογές του καταστατικού, που πρέπει να γίνουν με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προκειμένου τούτο να εμφανίζει μεταβολές που έλαβαν χώρα, ιδίως αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, χωρίς απόφαση εταιρικού οργάνου. Οι προσαρμογές όμως αυτές υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

 

Παρατηρήσεις ΣΒΘΚΕ

Παρ. 2: Η δυνατότητα ίδρυσης με ιδιωτικό έγγραφο κάνοντας χρήση πρότυπου καταστατικού είναι θετική. Ωστόσο, στην απόφαση 31637/2017 που εισήγαγε τα πρότυπα καταστατικά πρέπει να γίνουν διευκρινίσεις για τις προσθήκες που επιτρέπεται να γίνουν από τους ιδρυτές στα άρθρα ενός πρότυπου καταστατικού ή αν το πρότυπο καταστατικό πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά κατά την ίδρυση.

 

Παρ.4 : Πρέπει να διευκρινιστεί τι εννοεί η παράγραφος για τα παλιά καταστατικά, τα οποία μετά την ψήφιση του νέου νόμου θα φαντάζουν «ξεπερασμένα». Θα ήταν πολύ θετικό να εισαχθεί μια πολύ εύκολη και αυτοματοποιημένη διαδικασία για την προσαρμογή των παλιών καταστατικών στις διατάξεις του νέου νόμου.

 

Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.

Παρατήρηση ΣΒΘΚΕ

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και θετικό να συγκεντρωθούν σε ένα άρθρο όλες οι περιπτώσεις που απαιτούν δημοσιότητα είτε γίνονται με καταχώριση στο ΓΕΜΗ είτε με ευθύνη της εταιρείας.

Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας

2. Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Παρατήρηση ΣΒΘΚΕ

Παρ. 2: Προτείνεται το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου να παραμείνει στο ισχύον ελάχιστο ποσό των €24.000, ώστε να αποφευχθεί η αναστάτωση που θα επιφέρει σε μεγάλο αριθμό ανωνύμων εταιρειών η υποχρέωση αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου κατά 1.000€.

Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας και εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου εντός των παραπάνω προθεσμιών. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση εντός των παραπάνω προθεσμιών, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

Παρατηρήσεις ΣΒΘΚΕ

Παρ. 3: Προτείνεται η Ανώνυμη Εταιρεία να ορίζει το συγκεκριμένο λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθεται το μετοχικό της κεφάλαιο.

Προτείνεται επίσης να υπάρξει ειδική σαφής αναφορά ποιο νομοθετικό καθεστώς ισχύει για τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών.

Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Παρατηρήσεις ΣΒΘΚΕ

Παρ.3: Προτείνεται η προθεσμία για την υποβολή των Πρακτικών στο Γ.Ε.ΜΗ. να παραμείνει ως έχει, δηλαδή 20 ημέρες, καθώς η σύντμησή της δεν εξυπηρετεί καμία ουσιαστική σκοπιμότητα.

Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 33 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σε ό,τι αφορά την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου)

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ 1606/2002.

Παρατήρηση ΣΒΘΚΕ

Παρ. 2. Να αναδιατυπωθεί το πρώτο εδάφιο ως εξής «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία».

Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως – Συγκρούσεις συμφερόντων

3. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Παρατήρηση ΣΒΘΚΕ

Παρ. 3: Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου οφείλει να δηλώσει και να απέχει από την συζήτηση επί θεμάτων στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99. Το πρώτο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου απέχει από την συζήτηση και δεν δικαιούται να ψηφίζει επί θεμάτων στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99».

Προηγούμενο άρθρο Εχθροί και ασθένειες σε καλλιέργειες υπαίθριας ντομάτας
Επόμενο άρθρο ΛΑ.Ε. Λάρισας: Κάλεσμα στη συγκέντρωση της Τετάρτης