Ειδήσεις

Προκηρύχθηκε το Υπομέτρο 6.1 Εγκατάστασης Νέων Γεωργών


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, για το έτος 2016 σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ.8837/2016 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, σε εφαρμογή της αριθμ.8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/Β΄/2016) Υπουργικής Απόφασης και καλεί όλους  τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους νέους γεωργούς, νέους  κτηνοτρόφους και νέους μελισσοκόμους, προκειμένου  να υποβάλλουν αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας προς ένταξη.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Π.Ε. Λάρισας  που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα, δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων, όπως αναφέρονται σην Υπουργική Απόφαση. Δικαιούχοι είναι  και τα νομικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.α2 και β έως ι της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 6.1 έχουν φυσικά  και νομικά πρόσωπα,  εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο με γεωργικό προσανατολισμό με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία και  μέγιστη τα τέσσερα έτη που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 8, 9 και αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000€ έως και 100.000€ και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Το ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό (φυτική, κτηνοτροφική ή μικτή) της παραγωγής της εκμετάλλευσης. Μέγιστο ποσό είναι τα 22.000 € (ζωική παραγωγή  στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές), ενώ  για τις πεδινές και φυτική παραγωγή τα 17.000€ . Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης έχει εγκριθεί το ποσό των 25.500.000€ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 μέσω ηλεκτρονικής υποβολής και κατάθεσης φυσικού φακέλου από 1-12-2016 έως 7-12-2016 στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας.

Την αναλυτική Πρόσκληση του Μέτρου 6.1 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν, προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr  ,  www.agrotikianaptixi.gr  καθώς και από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Επίσης για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 10  ισόγειο της Δ/νσης   Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 511 134 και 137.

 

Προηγούμενο άρθρο Συγκριτικό τεστ συστημάτων θέρμανσης 2016
Επόμενο άρθρο Μήνυμα της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Θεσσαλίας για την Εθνική Επέτειο