Πρωτοσέλιδο

Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση 25,9 εκατ. ευρώ σε Λάρισα – Βόλο


Για πρώτη φορά στα χρονικά και με προϋπολογισμό που «αγγίζει» τα 26 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει τη δυνατότητα στους δύο μεγαλύτερους δήμους (άνω των 100.000 κατοίκων) της περιφέρειας, τους Δ. Λαρισαίων και Βόλου, να προχωρήσουν σε συνολική ανάπλαση μιας συγκεκριμένης περιοχής τους.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν δράσεις από την ενίσχυση καινοτομικών μικρών επιχειρήσεων έως την ανακατασκευή δρόμων και από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων έως την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

«Δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρξει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό, το οποίο να έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, στην εργασία, την οικογένεια, την ποιότητα ζωής στην περιοχή που πρόκειται να επιλέξουν οι Δημοτικές Αρχές», τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με βάση την πρόσκληση, οι Δήμοι Λαρισαίων και Βόλου καλούνται έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2016 να υποβάλλουν προτάσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ),  με εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για σαφώς ορισμένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) εντός της Αστικής Περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Οι πόροι του ΠΕΠ, οι οποίοι διατίθενται για χρηματοδότηση στρατηγικών ΒΑΑ ανέρχονται συνολικά σε 25.975.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) εκ των οποίων ποσό 19.875.000 ευρώ συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 6.100.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στα ποσά αυτά μπορεί να προστεθούν πόροι του ΠΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και αφορούν στον Άξονα 1 / Θεματικό Στόχο 3 και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επενδύσεις, εφόσον αφορούν σε δράσεις αναγκαίες για την υλοποίηση των Στρατηγικών ΒΑΑ. Επίσης, εναλλακτικά και εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει ανάγκη από την Στρατηγική, μπορεί να γίνει χρήση των πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7.β του Άξονα 4 του ΠΕΠ.

Δεδομένου ότι οι Στρατηγικές ΒΑΑ προωθούνται σε δύο αναλόγου μεγέθους αστικά κέντρα, οι  παραπάνω πόροι  επιμερίζονται κατ’ αρχήν αναλογικά  στη Λάρισα και το Βόλο ως προϋπολογισμοί των υπόψη Στρατηγικών. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης κατά την αξιολόγηση για έγκριση  των Στρατηγικών ΒΑΑ δύναται να τροποποιήσει  δράσεις ή / και προϋπολογισμούς τους.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΑΞΙΑ

«Εμείς χρηματοδοτούμε τη δυνατότητα των βιώσιμων αστικών αναπλάσεων και θέλουμε να έχει προστιθέμενη αξία. Με αίσθημα ευθύνης κάνουμε το καθήκον μας. Από κει και πέρα εναπόκειται στους Δήμους και τις επιλογές που θα κάνουν η ποιότητα του αποτελέσματος. Αισιοδοξούμε και φιλοδοξούμε για το καλύτερο», υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και εξήγησε:

«Η Περιφέρεια στο σχεδιασμό της για το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ενέταξε και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη επιλέγοντας τις δύο πόλεις Λάρισα και Βόλο επειδή πληρούσαν τα απαιτούμενα πληθυσμιακά κριτήρια. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ως στόχο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας μέσω παρεμβάσεων στις δύο πόλεις που να είναι ευεργετικές για την απασχόληση, την εκπαίδευση και λοιπούς τομείς και να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην άνοδο του επιπέδου ζωής. Ζητήσαμε, από τις δύο Δημοτικές Αρχές σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Διαχειριστική Αρχή να μας παρουσιάσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο αστικής ανάπτυξης βάσει των κριτηρίων που είχαν εγκριθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας για το διάστημα 2014-2020. Εμείς βάλαμε τους γενικούς κανόνες που πρέπει να πληρούν τα προγράμματα. Πρόκειται για μία προσφορά της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πλέον απαιτείται από τις Δημοτικές Αρχές να ανταποκριθούν εγκαίρως γιατί από την έκβαση του εν λόγω προγράμματος διακυβεύεται και το μέλλον παρομοίων προγραμμάτων που δίνουν τη δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα σε περιοχές πόλεων που έχουν «παλιώσει». Διαφορετικά οι περιπτωσιακές και σημειακές παρεμβάσεις μέσα στις πόλεις δεν μπορούν να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα».

 

 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ενδεικτικήκατανομή των πόρων ανά Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.), Θεματικό Στόχο (Θ.Σ.), Επενδυτική Προτεραιότητα (Ε.Π.) και Τομέα Παρέμβασης (Τ.Π.) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (σε ευρώ):

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

 

800.000

 

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

 

1.000.000

 

Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ

 

1.200.000

 

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

 

600.000

 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

 

1.000.000

 

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

 

1.500.000

 

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

 

1.250.000

 

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

 

1.875.000

 

Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

 

 

1.250.000
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης & υποστηρικτικά μέτρα

 

2.750.000

 

Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές & προώθηση τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού & του τροχαίου υλικού)

 

1.755.000

 

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης & υποστηρικτικά μέτρα

 

375.000

 

Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)

 

4.810.000

 

Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)

 

810.000

 

Μέτρα για την ποιότητα του αέρα

 

1.750.000

 

Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

 

1.625.000

 

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

 

1.625.000

 

* η κατανομή των ποσών ανά τομέα παρέμβασης προέρχεται από το σχεδιασμό και δεσμεύσεις του ΠΕΠ.Θ

 

Προηγούμενο άρθρο Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στον Τύρναβο
Επόμενο άρθρο Εξιχνίαση εμπρησμού δύο μοτοσικλετών στην Ελασσόνα