Ειδήσεις

Μεταπτυχιακές σπουδές στις Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων


Τα Τμήματα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Συστημάτων Ενέργειας και Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων», για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

Σκοπός Δ.Π.Μ.Σ., είναι η μεταφορά γνώσεων στους υποψηφίους για την ορθή αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων και τη λήψη ανάλογων μέτρων προστασίας που είναι απαραίτητα για την πρόληψή τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες μελέτης, κατασκευής, διερεύνησης, πρόβλεψης, προστασίας και ανάπτυξης με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και προϋποθέτουν την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε εννέα (09) μαθήματα μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα), στην ελληνική γλώσσα καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Συνολικά 75 ECTS).

 1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024) Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ και συγκεκριμένα:

 • Π.Ε. Γεωτεχνικοί (Διπλωματούχοι του συνόλου των Γεωπονικών και των Γεωλογικών Τμημάτων)
 • Π.Ε. Δασολόγοι
 • Π.Ε. Μηχανικών (Διπλωματούχοι του συνόλου των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος και άλλων συναφών αντικειμένων).
 • Τ.Ε. Μηχανικών (Πτυχιούχοι του συνόλου των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Τοπογράφων Μηχανικών Τ.Ε. και άλλων συναφών αντικειμένων)
 • Τ.Ε. Γεωπόνων (Πτυχιούχοι του συνόλου των Τμημάτων Μηχανικής Βιοσυστημάτων Τ.Ε., Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε., Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε.)
 • Π.Ε. Περιβαλλοντολόγοι (Διπλωματούχοι του συνόλου του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος).
 • Άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Τμημάτων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
 • Άλλων Τμημάτων με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
 1. Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται στους τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

 1. Επιλογή Υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των «φακέλων» υποψηφιότητας καθώς και στην προφορική συνέντευξη. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία είναι συναφή με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι συστατικές επιστολές, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της προκήρυξης.

 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Αιτήσεις των υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτές μέχρι και την  20η Ιουλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα εξετάζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. με σειρά αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων, η Σ.Ε. δύναται να διακόψει την υποβολή αιτήσεων πριν την ανωτέρω προθεσμία.

 1. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών την αίτηση συμμετοχής τους, στην οποία θα αναρτούν και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ. (Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. για το Ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025).

 

Προηγούμενο άρθρο Ξεκίνησε το Διεθνές Θερινό Σχολείο σε συνεργασία με το Rowan University στο Βόλο
Επόμενο άρθρο 35.000 οι δικαιούχοι του Thessaly Evros Pass - Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης