Tags: , ,

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ενημερώνει του παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2018-2019 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την 1η Μαρτίου έως και την 25η Μαΐου 2019 στα κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν άδειες αναφύτευσης ή άδειες φύτευσης από μετατροπή δικαιωμάτων αναφύτευσης) με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμογής), τα δικαιώματα φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού και τα δικαιώματα φύτευσης από μεταβίβαση (ακόμη και όταν μετατραπούν σε άδειες φύτευσης) δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 1849/57000/19-4-2018 (ΦΕΚ 1505Β) Υ.Α., οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό, η μετεγκατάσταση και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους, εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Δεν καλύπτεται η κανονική ανανέωση (η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας) των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που συνδέονται με την καθημερινή διαχείριση αμπελώνα, την προστασία έναντι ζημιών από θηράματα, πτηνά ή χαλάζι, την κατασκευή αναμοφρακτών και τοίχων για την προστασία από τον άνεμο, τις ιδιωτικές οδούς και τα αναβατόρια και την αγορά αγροτικών οχημάτων.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθ. 2919/95506/13-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3276Β), όπως κάθε φορά ισχύει.

β) είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.

γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του Καν (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα (2017 και 2018). Σύμφωνα με το με αρ. 2781/97715/10-7-2018 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ., οι ποσότητες σταφυλιών που αντιστοιχούν σε 10 εκατόλιτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση (οινοποίηση από δηλούντα) δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1.700 κιλά στο σύνολο της εκμετάλλευσης.

δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος (2019)

ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο μισό (0,5) στρέμμα.

Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται:

α) στην ίδια θέση με αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης και σε έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε.

β) σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση ή μη.

γ) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (αριθμ. 1011/21054/18-02-2016 Υ.Α. όπως ισχύει)

Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα 10 ετών, υπολογιζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης. Η υποχρέωση αυτή συνοδεύει το αγροτεμάχιο ανεξάρτητα από τον νόμιμο κάτοχο της έκτασης.

Δεν χορηγείται στήριξη για τις εκτάσεις που έχουν λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για τα ίδια μέτρα που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα κατά τις δέκα (10) προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, υπολογιζόμενες από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης, που αφορούν πειραματικούς αμπελώνες και μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας και αμπελουργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1,0 στρέμμα αμπελώνα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή

Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί:

α) με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς, την προβλεπόμενη από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, άδεια,

β) στις δηλώσεις συγκομιδής για τα έτη 2017 και 2018 οι ποσότητες σταφυλιών που αντιστοιχούν σε 10 εκατόλιτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση (οινοποίηση από δηλούντα) ξεπερνούν τα 1.700 κιλά στο σύνολο της εκμετάλλευσης, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη δήλωση παραγωγής.

Επίσης, παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της με αρ. 1849/57000/19-4-2018 Υ.Α., τα Κριτήρια Προτεραιότητας ορίζονται ως εξής:

Νέοι γεωργοί: Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι παραγωγοί που είναι κάτω των 40 ετών και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) (1,0 μόριο)

Εκτάσεις που προορίζονται για αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων: κατά το χρόνο της αίτησης του αιτούντος τα στρέμματα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου:

από 1 έως και 20 στρέμματα (3,0 μόρια)

από 20 έως και 50 στρέμματα (2,1 μόρια)

από 50 στρέμματα και πάνω (1,5 μόρια)

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύνανται να παραγάγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας: τα αγροτεμάχια για τα οποία γίνεται αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, βρίσκονται εντός οριοθετημένης ζώνης παραγωγής οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ και βάση των δηλώσεων συγκομιδής ή παραγωγής οι οποίες έχουν κατατεθεί για την επιλεξιμότητα και αφορούν το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού, οι αποδόσεις είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζει η νομοθεσία για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ ή Π.Γ.Ε. (2,0 μόρια)

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος: Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης τους κανόνες βιολογικής παραγωγής (σε μεταβατικό στάδιο ή πλήρη εφαρμογή) (2,0 μόρια) ή εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή (1,0 μόριο).

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, τα υπόλοιπα κονδύλια κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές με βάση την εφαρμογή των ακόλουθων συμπληρωματικών κριτηρίων προτεραιότητας τα οποία ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος χορηγείται προτεραιότητα σε αιτήσεις στις οποίες ο παραγωγός αιτείται την φύτευση στην τελική θέση των κάτωθι γηγενών ποικιλιών

Λευκές: Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Βιδιανό

Κόκκινες: Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Μαυροδάφνη

Ερυθρωπές: Μοσχοφίλερο

Εάν και μετά την εφαρμογή του ανωτέρω συμπληρωματικού κριτηρίου υπάρχουν ακόμη ισοβαθμίες, τότε χορηγείται προτεραιότητα σε παραγωγούς κατά αύξουσα σειρά μεγέθους αμπελουργικής εκμετάλλευσης (οινοποιήσιμες ποικιλίες), με σκοπό τη βελτίωση μικρών και κατακερματισμένων εκμεταλλεύσεων.

Τέλος γίνεται σαφές ότι η έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα των επιλέξιμων αιτήσεων και εκτάσεων ακολουθεί την Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων του αρμόδιου υπουργείου.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρχική σελίδα: www.thessaly.gov.gr → ενημέρωση → γεωργικά θέματα → ενημέρωση).

 

Tags: , ,

Ημερίδα για το αμύγδαλο στην Ελασσόνα

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Περιφέρειας Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδατην Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019,στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Σαρανταπόρου, στο Χάνι Χατζηγώγου.Ώρα έναρξης της ημερίδας 10:00 π.μ.

Πρόγραμμα Hμερίδας:

10:00-10:15: Χαιρετισμοί

10:15-10:30: «Σημαντικότεροι εχθροί της αμυγδαλιάς»

Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης-Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

10:30-10:45:«Αμυγδαλοπαραγωγοί και Μελισσοκόμοι, Ο δρόμος της συνύπαρξης»

Κατερίνα Καρατάσου Κτηνίατρος

Επόπτρια Μελισσοκομίας

 

10:45-11:15: «Έλκος κλαδίσκων αμυγδαλιάς»

Δρ. Ευάγγελος Βέλλιος – Καθηγητής Φυτοπαθολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

11:15-11:30: «Επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Xylella fastidiosa»

Γεώργιος Κανάκης- MSc Γεωπόνος, Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου,

ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας

11:30-12:00:Συζήτηση

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Tags: , ,

Στο 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Κ. Αγοραστός

Στο 4ο  Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum IV) θα συμμετάσχει ως ομιλητής ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σήμερα Παρασκευή 1 Μαρτίου και ώρα 16.40 (Delphi Amalia Hotel).

Ο κ. Κ. Αγοραστός θα μετάσχει στη συζήτηση με θέμα: «Local and Regional Governance and EU Structural Funds» (Τοπική και Περιφερειακή Διακυβέρνηση ένα Δομικό Κεφάλαιο της E.E.).

 

Tags: , ,

«Γκόλ για την Απεξάρτηση»του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, το 4ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5 «Γκολ για την Απεξάρτηση» που διοργάνωσε το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σε συνεργασία με φορείς και συλλογικότητες της Λάρισας.

Σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα που προάγει την ευγενή άμιλλα και τις αξίες του αθλητισμού, αναδεικνύοντας και στηρίζοντας παράλληλα το έργο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ για μια ζωή χωρίς εξαρτήσεις, πραγματοποιήθηκαν ο μικρός και μεγάλος τελικός του Τουρνουά, με πολλά και θεαματικά γκολ από όλους τους αγωνιζόμενους.

Στον μικρό τελικό, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας επικρατώντας με σκορ 6-2 της ομάδας της ΠΥΛ. Στον μεγάλο τελικό, η ομάδα των Παλαίμαχων της Α.Ε.Λ., ύστερα από έναν αγώνα που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, επικράτησε της ομάδας της ALFA WOOD με σκορ 6-5.

Οι θέσεις που κατέλαβαν οι ομάδες είναι οι εξής:

1η θέση: Παλαίμαχοι Α.Ε.Λ.

2η θέση: ALFA WOOD

3η θέση: Ελληνική Αστυνομία

4η θέση: Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας (ΠΥΛ)

Οι συνθέσεις των ομάδων που αγωνίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 4ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5, έχουν ως εξής:

Παλαίμαχοι ΑΕΛ: Μιχαήλ, Παπαντωνίου, Τσανακάς, Φέστα, Αβραμούλης, Μπεριτζάς, Παπαρίζος, Ράμμος, Βασιλείου, Καρατζόλης. Προπονητές: Βλαχούλης και Τσιτσιλής.

ALFA WOOD: Τζούργκανος, Σαπουνάς, Δελφός, Μαλαβιέζος, Τζάτζος, Μπουραζάνας, Αντωνίου, Δούνης. Προπονητής: Μικιρτζής.

Ελληνική Αστυνομία: Πάτρας, Κυρίτσης, Κατσαρός, Μάγκας, Σουλιώτης, Ξηρομερίτης, Μιτσιάκος, Βασιλάκος, Μαρωγιάννης, Μλέκος, Παπακανάκης. Προπονητής: Νάτσιος.

ΠΥΛ: Κωνστάντος, Τσικριτσής, Αρβυθάς, Αγγελουσόπουλος, Μπέης, Πασάλογλου, Γογουβίτης, Γκαμπέτας, Καλλιάρας, Βαζάκας. Προπονητής: Αρβυθάς.

Διαιτησία (στον μικρό και μεγάλο τελικό): Γιώργος Κυρίτσης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Στο τέλος των δύο αγώνων πραγματοποιήθηκαν οι απονομές στους φιναλίστ και στην πρωταθλήτρια ομάδα των Παλαίμαχων της Α.Ε.Λ. Επίσης, απονεμήθηκε για πρώτη φορά, στην ομάδα του ΤΕΕ το βραβείο του Fair Play. Ο κ. Ηλίας Σελιώνης, εκπρόσωπος των Παλαίμαχων της Α.Ε.Λ. χάρισε αναμνηστικό δώρο στα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και μιλώντας εξήρε την προσπάθεια των μελών και το έργο του θεραπευτικού προγράμματος.

Την αθλητική διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαρισαίων σε θέματα αθλητισμού κ. Γεώργιος Κωσταρόπουλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ Α.Ε.Λ. κ. Σωτήρης Μάρκου, ο Προπονητής της Α.Ε.Λ. κ. Τζιανλούκα Φέστα (ο οποίος αγωνίσθηκε στον μεγάλο τελικό στο πλευρό των Παλαίμαχων της Α.Ε.Λ.), ο Διεθνής Ποδοσφαιριστής και αρχηγός της Α.Ε.Λ. κ. Βαγγέλης Μόρας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ALFA WOOD κ. Αντώνης Αδαμόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ALFA WOOD κ. Στέλιος Αγοραστός, τα Μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου της ALFA WOOD, ο Υπεύθυνος του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ κ. Σωτήρης Μπουντής, Εκπρόσωποι των Ομάδων που συμμετείχαν στο Τουρνουά Ποδοσφαίρου, φίλοι, συνεργάτες, μέλη και προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στάθηκαν και συνεχίζουν να στέκονται δίπλα του, καθώς και το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού Λάρισας για την πολύτιμη υποστήριξή τους καθ’ όλη την διάρκεια του Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5.

 

 

Tags: , ,

Συνάντηση της Άννας Βαγενά με την Πρέσβειρα του Μαυροβουνίου

H Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Μαυροβουνίου, κ. Άννα Βαγενά, πραγματοποίησε χθες, 28/02/19, συνάντηση με την Πρέσβειρα του Μαυροβουνίου στην Αθήνα, κ. AnaVukadinovic.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα κυρίως πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η κ. Βαγενά επισήμανε πως ο πολιτισμός είναι δρόμος φιλίας και ένωσης των λαών. Στο πλαίσιο αυτό, εκδηλώθηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση για πολιτιστική συνεργασία και για ανταλλαγή ιδεών και επισκέψεων.

 

Η Άννα Βαγενά εστίασε στη στήριξη που παρέχει η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, ώστε το Μαυροβούνιο να είναι η επόμενη χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η κυβέρνησή μας πιστεύει πως όσο πιο ισχυρή είναι η παρουσία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσο πιο στενή η συνεργασία μας, τόσο περισσότερο θα ακούγεται και θα γίνεται αισθητή η φωνή μας, η φωνή των μικρότερων και οικονομικά ασθενέστερων κρατών. Ευχόμαστε και ελπίζουμε το Μαυροβούνιο να βρει σύντομα τη θέση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε μαζί να γίνουμε πιο ισχυροί», δήλωσε κλείνοντας η βουλευτής.

 

 

Tags: , ,

Ανοιχτές Θύρες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2018-2019

Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 ανοίγουν οι «Θύρες» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τους μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων. Οι Ανοιχτές Θύρες, που πραγματοποιούνται για 6η συνεχή χρονιά, έχουν γίνει ένας επιτυχημένος θεσμός του Π.Θ. με ευρεία κοινωνική αποδοχή. Τα μέλη ΔΕΠ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, βάσει προκαθορισμένου ωρολογίου προγράμματος,  υποδέχονται τους μαθητές και τους ενημερώνουν για τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με σύντομες επιδείξεις, εκλαϊκευμένα πειράματα, παρουσιάσεις  οπτικοακουστικού υλικού και προοπτικών επαγγελματικής αποκατάστασης. Επίσης, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων διαφημίζουν στους μαθητές τη φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και προβάλλουν καινοτόμες δράσεις τους.

Στόχος της διοργάνωσης «Ανοιχτές Θύρες» είναι να δοθεί έμφαση (α) στην προβολή σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων, (β) στην διαφήμιση των ερευνητικών προσπαθειών του ΠΘ, και (γ) στην μεθοδολογία διδασκαλίας και έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο (σε πιθανή αντιδιαστολή με τις ως τώρα εμπειρίες των μαθητών σε σχολείο/φροντιστήριο).  Η διοργάνωση συντονίζεται και υποστηρίζεται κεντρικά από το Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων του Π.Θ.

Στις Ανοιχτές Θύρες 2018-19 συμμετέχουν σχολεία από νομούς της  περιφέρειας  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας αλλά και από άλλους νομούς της Επικράτειας. Το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:

Δευτέρα 4/3/19: ΤΓΦΠΑΠ, ΤΟΕ, ΠΤΕΑ, ΤΑΜ, ΤΗΜΜΥ, ΤΕΦΑΑ, ΤΠΕΒ, ΤΠΤ

Τρίτη 5/3/19: ΤΓΦΠΑΠ, ΠΤΠΕ, ΤΟΕ, ΙΑΚΑ,  ΠΤΕΑ, ΤΑΜ, ΤΗΜΜΥ, ΤΕΦΑΑ, ΤΠΕΒ, ΤΠΤ

Τετάρτη 6/3/19: ΤΟΕ,ΙΑΚΑ,ΤΠΜ, ΤΗΜΜΥ, ΤΕΦΑΑ, ΤΠΕΒ, ΤΠΤ

Πέμπτη 7/3/19: ΠΤΔΕ, ΠΤΕΑ, ΠΤΠΕ, ΤΟΕ,ΤΜΜ, ΤΜΧΠΠΑ, ΤΗΜΜΥ, ΤΓΦΠΑΠ, ΤΓΙΥΠ, ΤΕΦΑΑ, ΤΠΕΒ, ΤΠΤ, ΟΜΑΔΑ TALOS

Παρασκευή 8/3/19: ΠΤΕΑ, ΤΟΕ, ΤΓΦΠΑΠ, ΤΓΙΥΠ, ΤΕΦΑΑ,ΟΜΑΔΑ TALOS

Τα αναλυτικά προγράμματα είναι αναρτημένα στο siteτου Π.Θ (www.uth.gr)

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Λάρισα Μπροστά-Παρουσίαση Προτάσεων για κυκλοφοριακό-στάθμευση

Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις της παράταξής μας για το κυκλοφοριακό και το πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη μας, αλλά και τις προτάσεις μας για το πώς μπορεί η Λάρισα να είναι μια απόλυτα λειτουργική πόλη.

Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι η Λάρισα είμαστε εμείς.

Οφείλουμε να αγαπάμε, να σεβόμαστε και να ακούμε τον “ρυθμό” της πόλης μας. Τον σκοπό της, τον προορισμό της, τις ανάγκες των ανθρώπων της.

Ο σχεδιασμός για την ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος χρειάζεται αγάπη, κοινή λογική και ρεαλισμό.

Δεν μπορεί η πραγματικότητα της πόλης να συγκρούεται, σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, με τα σχέδια, που έχουν γίνει βιαστικά, πρόχειρα μόνον και μόνον για προεκλογικούς λόγους.

Και, δυστυχώς, η σύγκρουση αυτή είναι καθημερινό φαινόμενο.

Να σας θυμίσω το περιστατικό με τα κολωνάκια που τοποθετήθηκαν στον πεζόδρομο επί της Παπακυριαζή (με Μ.Αλεξάνδρου) και δεν μπορούσε να περάσει το ασθενοφόρο; Κι έτρεχαν οι διασώστες με το φορείο στα χέρια να σώσουν τον συμπολίτη μας;

Να σας θυμίσω ότι το οδόστρωμα στην οδό Μανδηλαρά (στο ύψος της Μ.Αλεξάνδρου περίπου) έπαθε καθίζηση λίγες εβδομάδες μετά την παράδοση του έργου;

Ή να αναφερθώ στις πιο πρόσφατες καθυστερήσεις, πάλι στη Μανδηλαρά, στο κτίριο του ΟΤΕ, επειδή υπάρχουν οπτικές ίνες και η δημοτική αρχή «απείλησε», στο δημοτικό συμβούλιο, μάλιστα, ότι θα αφήσει το κέντρο χωρίς τηλέφωνα και χωρίς επικοινωνίες, επειδή υποτίθεται ότι φταίνε οι εταιρείες τηλεφωνίας;

Να αναφερθώ στις ζημιές που γίνονται ήδη σε πλάκες και κυβόλιθους, στη Βενιζέλου και στη Μ.Αλεξάνδρου, με λίγων μηνών χρήση των δρόμων αυτών; Τι θα γίνει, δηλαδή, σε έναν χρόνο;

Θέλω, όμως, να σταθώ σε αυτό το φοβερό που συμβαίνει, επί της Μ.Αλεξάνδρου και αφορά στους πεζούς. Έχουμε δει τα δημοσιεύματα.  Είναι δυνατόν, μετά από 4,5 χρόνια μελέτης και μετά από τόσες εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις, να σωριάζονται άνθρωποι σε  πεζόδρομο(!) επειδή σκοντάφτουν σε εμπόδια;

Η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο Δήμο Λάρισας, μας αφορά όλους.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Δήμο Λάρισας επιδεινώνεται διαρκώς.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Λάρισα επιδεινώνεται διαρκώς, με δυσμενείς επιπτώσεις στην καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών κι επισκεπτών.

Οι λόγοι που επιδεινώνεται η κατάσταση.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Λάρισας, για μια σειρά από λόγους:

 • Έλλειψη μακροχρόνιου προγραμματισμού ( Χωροταξικού – Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού/ Προγραμματισμού) που να λαμβάνει υπόψη όχι μόνον τα σημερινά δεδομένα, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες.
 • Έλλειψη αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης των κυκλοφοριακών ζητημάτων ( ανεξέλεγκτη παράνομη στάθμευση, έλλειψη συστηματικής αστυνόμευσης, ελλιπής σήμανση,  λανθασμένη διάταξη οδικού δικτύου, διαμόρφωση κόμβων , απουσία εναλλακτικών μορφών μετακίνησης εντός του αστικού ιστού , κ.α.)
 • Αδυναμία της σημερινής Δημοτικής Αρχής να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες και να εξασφαλίσει νέες θέσεις στάθμευσης.
 • Έλλειψη οποιοδήποτε σχεδίου για την αναμόρφωση της Αστικής Συγκοινωνίας.
 • Ελλιπής και καθυστερημένη εφαρμογή της υπάρχουσας κυκλοφοριακής μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πρώτα ξεκίνησαν τα έργα που μειώνουν τις θέσεις στάθμευσης, στη συνέχεια διαβάζουμε ότι  σχεδιάζουν το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και στο τέλος δίνουν υποσχέσεις,  χωρίς τεκμηρίωση ( που και πότε) ότι ΘΑ δημιουργήσουν νέους χώρους στάθμευσης.   
 • Έλλειψη συστήματος αξιολόγησης όσων εφαρμόζονται, ώστε να μπορούν άμεσα να προωθούνται διορθωτικές κινήσεις αλλά και να αποκτάται χρήσιμη εμπειρία, ώστε να μην επαναλαμβάνονται λάθη.
 • Έλλειψη σωστής ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους κατοίκους και τους φορείς της πόλης. Καμία προσπάθεια δεν πρόκειται να αποδώσει, αν δεν συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες.

 

Η σημερινή Δημοτική Αρχή απέτυχε να διαχειρισθεί τα ζητήματα που αφορούν την κυκλοφορία και τη στάθμευση.

Σήμερα οι πολίτες του Δήμου Λάρισας υφίστανται μια απίστευτη ταλαιπωρία. Εκτελούνται οδικά έργα λίγους μήνες πριν τις εκλογές για να επιδείξει μια κινητικότητα η Δημοτική Αρχή, χωρίς την ίδια στιγμή να αντιμετωπίζονται άλλα προβλήματα που δημιουργούνται, όπως η επιδείνωση των συνθηκών κυκλοφορίας και κίνησης και η απώλεια υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης.

Ο ερασιτεχνισμός της σημερινής διοίκησης Καλογιάννη  δεν έχει προηγούμενο.

Υπάρχει λύση στο ζήτημα της κυκλοφορίας στο Δήμο Λάρισας.

Η δική μας ρεαλιστική πρόταση,για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα μας.

Σε όλες τις πόλεις του κόσμου, το αστικό κυκλοφοριακό πρόβλημα αντιμετωπίζεται με μια σειρά μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων μέτρων, ανάλογα με το μέγεθος της πόλης, την οργάνωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και φορέων, καθώς και των δυνατοτήτων δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Στη χώρα μας  υπάρχουν οι προϋποθέσεις ορθής , άμεσης και μακροχρόνιας αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος.  Απαιτείται :

 1. Η ύπαρξη ενός μακροχρόνιου και συνεχώς επικαιροποιούμενου μακροχρόνιου Χωροταξικού – Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού ως πλαίσιο για όλες τις επιμέρους μελέτες, αποτελεί την προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος σε βάθος χρόνου
 2. Η έλλειψη επικαιροποιημένου Χωροταξικού – Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού δεν μπορεί φυσικά να αναβάλει τη μελέτη και υλοποίηση βραχυχρόνιων εφαρμογών και ιδιαίτερα εκείνων που μπορεί να γίνουν άμεσα και με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος.

Άμεσα Μέτρα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος

Ο Δήμος Λάρισας χρειάζεται μια ικανή και αποτελεσματική Διοίκηση που θα μπορέσει να σχεδιάσει έγκαιρα και να εφαρμόσει άμεσα, συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της σημερινής απαράδεκτης κυκλοφοριακής κατάστασης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στάθμευση. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης

 • Επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων παραχώρησης στα δύο δημοτικά πάρκινγκ του κέντρουπρος όφελος των πολιτών, με βάση τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Στόχος της επαναδιαπραγμάτευσης είναι να δοθούν δωρεάν οι αδιάθετες θέσεις στάθμευσης στους εργαζόμενους και εμπόρους του κέντρου –το κόστος είναι μηδενικό.
 • Διαπραγμάτευση με τα υφιστάμενα παρκινγκ του κέντρου ( υπαίθρια και στεγασμένα ) για παροχή με μικρό αντίτιμο θέσεις στάθμευσης στους εργαζόμενους και εμπόρους του κέντρου.
 • Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις τόσο στο κέντρο όσο και περιμετρικά του κέντρου. (Κτίριο του Στρατού, απέναντι από κολυμβητήριο , κάτω από τις πλατείες με τη μέθοδο της μερικής ή ολικής αυτοχρηματοδότησης). Από τα περιφερειακά παρκινγκ θα μπορούν να μετακινούνται πεζή, με ποδήλατο ή με τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, προς το κέντρο.
 • Ειδικοί χώροι για στάθμευση δίκυκλων και ποδηλάτων.

 

(Ταυτόχρονα με τις προηγούμενες ενέργειες)

Δημιουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης,δωρεάν για τους μόνιμους κατοίκους.

 • Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, με στόχο τη δωρεάν στάθμευση για τουςμόνιμους κατοίκους και με αντίτιμο για τους επισκέπτες –για τα ΑμΕΑ δεν θα υπάρχει τέλος στάθμευσης.
 • Ενημέρωση των οδηγών μέσω εφαρμογής στα κινητά για τις κενές θέσεις στάθμευσης, στην οδό και στους στεγασμένους χώρους, ώστε να μη χάνουν άσκοπα χρόνο στην οδήγηση και επιβαρύνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
 • Συστηματική αστυνόμευση και πλήρης εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης, ιδιαίτερα στις κρίσιμες θέσεις (σηματοδοτούμενοι κόμβοι, στάσεις λεωφορείων, κλπ.).
 • Ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με προσλήψεις, διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Συμπλήρωση/διόρθωση της σήμανσης, ιδιαίτερα της πληροφοριακής
 • Επανεξέταση της κυκλοφοριακής μελέτης όσον αφορά στην κατεύθυνση των οχημάτων, στις περιοχές που έγιναν παρεμβάσεις

Αναδιοργάνωση της Αστικής Συγκοινωνίας

 • Είναι προφανές ότι για να αρχίσει να επανακτά η Αστική Συγκοινωνία την πελατεία της ώστε να μειωθεί η χρήση των αυτοκινήτων Ι.Χ., απαιτείται σοβαρή μελέτη, με επιθετικές πολιτικές.
 • Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Δήμου με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ.Χαμηλό αντίτιμο εισιτηρίου, περισσότερα δρομολόγια και γρήγορες διελεύσεις χωρίς εμπόδια από την περιφέρεια προς το κέντρο πρέπει να είναι ο στόχος.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα πρέπει να προηγούνται των επόμενων που αναφέρουμε

Οδικά έργα, Ποδηλατοδρόμοι και Δρόμοι Ήπιας κυκλοφορίας.

Τα οδικά έργα, οι πεζοδρομήσεις, η κατασκευή ποδηλατοδρόμων σε επιλεγμένες διαδρομές, χώρων στάθμευσης ποδηλάτων για μετεπιβίβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφορών, οι τοπικές βελτιώσεις κύριων κόμβων, και η προσαρμογή της σηματοδότησης σε όλες τις παραπάνω αλλαγές είναι απαραίτητες επιλογές αλλά θα πρέπει να ακολουθούν και όχι να προηγούνται των παραπάνω προτεινόμενων επιλογών. Διότι διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι να επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης μας και όχι να βελτιώνεται.

Διαρκής Διαβούλευση κι Ενημέρωση κατοίκων, επαγγελματιών κι επισκεπτών 

Κανένα έργο, καμία κυκλοφοριακή παρέμβαση, καμία αλλάγή στο μοντέλο μετακινήσεων δεν είναι αποτελεσματική, αν δεν έχει προηγηθεί επαρκής χρονικά διαβούλευση κι επικοινωνία με την τοπική κοινωνία. Η αποδοχή των προτεινόμενων μέτρων και πολιτικών απο τους συμπολίτες μας, είναι αναγκαία προυπόθεση για την επιτυχία.

Και καμία λύση δεν θα δοθεί μακροπρόθεσμα, αν οι πολίτες δεν βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της πολιτικής κυκλοφορίας του Δήμου.

Εμείς Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά

Η Λάρισα χρειάζεται Δημοτική Αρχή με σχέδιο και σοβαρές προτεραιότητες για να λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Εμείς έχουμε και το σχέδιο και τις σωστές προτεραιότητες. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, με συντονισμένο, οργανωμένο πρόγραμμα και σχέδιο.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

-Πού να γίνουν τα περιφερειακά πάρκινγκ/Υποδείξτε μας σημεία

-Δεν έπρεπε, δηλαδή, να γίνουν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας οι οδοί Μ.Αλεξάνδρου, Βενιζέλου, να μην γίνουν οι παρεμβάσεις στην Ασκληπιού και τις άλλες οδούς (για ήπια κυκλοφορία), κατά τη γνώμη σας;

-Δηλαδή, εσείς τι το διαφορετικό θα κάνατε;

-Γιατί λέτε ότι υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λάρισα, αφού πλέον στο κέντρο και τα οχήματα κινούνται με άνεση και οι πεζοί κυκλοφορούν πολύ πιο άνετα;

-Γιατί λέτε/υποστηρίζετε ότι εξαιτίας των έργων δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης; Εσείς, δηλαδή, θέλετε τα αυτοκίνητα στο κέντρο;

-Τι προτείνετε, δηλαδή, εσείς για τη στάθμευση στη Λάρισα;

-Τι εννοείτε όταν αναφέρεστε σε προγραμματικές συμβάσεις με το Αστικό;

-Θα χαμηλώσετε την τιμή του εισιτηρίου; Θα το δεχθεί αυτό η διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ;

-Κι εσείς μιλάτε για δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόμους και μείωση της χρήσης ΙΧ; Τι διαφορετικό λέτε από τον Καλογιάννη, δηλαδή;

 

 

Tags: , ,

Σχολή γονέων στον Άγιο Αχίλλιο

» Έρχεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή» είναι το θέμα της ομιλίας του π.Ραφαήλ στην επόμενη συνάντηση στο πλαίσιο της Σχολής γονέων του Αγίου Αχιλλίου «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ». Τι είναι η περίοδος της Μ. Τεσσαρακοστής; ποιο το βαθύτερο νόημά της; ποια μηνύματα μας δίνει; πως ετοιμάζεται η χριστιανική οικογένεια να διανύσει αυτό «το στάδιο των αρετών» που ανοίγεται μπροστά μας προκειμένου να φτάσει στην Ανάσταση; Αυτά και άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στις 7.30 μ.μ. στο υπόγειο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Αχιλλίου.

Tags: , ,

Δήλωση του Δημάρχου Θανάση Νασιακόπουλου

Με αφορμή τη δίκη στην οποία παραπέμπονται σήμερα οι συνδικαλιστές αγρότες  λόγω της συμμετοχής τους στις κινητοποιήσεις των συλλόγων τους, ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση «Είναι πάγια θέση μας να μη σχολιάζουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης η οποία αποτελεί την έκφραση της δικαστικής εξουσίας, σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ο τρόπος όμως λειτουργίας της δικαιοσύνης στην περίπτωση των αγροτικών κινητοποιήσεων μας προβληματίζει έντονα. Η μεθόδευση να ασκηθούν διώξεις με ‘διαδικασίες εξπρές’ εις βάρος των συνδικαλιστών αγροτών που αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματά τους είναι πρωτοφανής, αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι οι διώξεις έγιναν χωρίς την απολογία των κατηγορουμένων, γεγονός καινοφανέςγια τα δικαστικά χρονικά. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι θεσμικά ορθό να επεμβαίνουμε στις αποφάσεις και στις κινήσεις της δικαιοσύνης όμως, ως δήμαρχος του μεγαλύτερου σε έκταση αγροτικού Δήμου της χώρας, αφού δηλώσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον αγώνα των αγροτών, ευελπιστώ ότι η δικαιοσύνη θα αντιμετωπίσει την υπόθεση, και θα κρίνει τους κατηγορούμενους συνδικαλιστές αγρότες, προκρίνοντας το πνεύμα από το γράμμα του νόμου».

Tags: , ,

Μάξιμος σε εκδήλωση της ΝΔ στην Αργιθέα

Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, αποδεχόμενος πρόσκληση του προέδρου της ΝΟΔΕ Καρδίτσας κ. Λάμπρου Τσιούκη και του προέδρου της ΔΗΜΤΟ Αργιθέας του κόμματος κ. Γιάννη Κωνσταντέλλου, θα είναι κεντρικός ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνουν, την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στις 11:00 π.μ., στα Βραγκιανά της Αργιθέας.

Το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ομιλία του αναμένεται να αναφερθεί στο διακύβευμα των επικείμενων εκλογών και στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την επάνοδο της χώρας στην κανονικότητα.

 

Tags: , ,

Με πίστη, αλλά χωρίς δύο, στη Νίκαια ο Ερμής

Το πιο δύσκολο παιχνίδι του καλείται να δώσει το απόγευμα του Σαββάτου (17:00) στο κλειστό της Νίκαιας ο Ερμής Αγιάς-Λάρισας αντιμετωπίζοντας τον πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα της Α2 Εθνικής κατηγορίας, Ιωνικό.

Μία ομάδα που όπως είχε πει και ο κ. Γιάννης Λίβανος μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Εθνικό το προηγούμενο Σάββατο είναι «ανώτερης κατηγορίας» και παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί για την απευθείας άνοδο στην μεγάλη εθνική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η ομάδα μας όμως είναι πανέτοιμη και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά και δεν θα πάει «για εκδρομή», αλλά για να διεκδικήσει ότι περισσότερο μπορεί από ένα σπουδαίο παιχνίδι, επιδιώκοντας να στείλει το ηχηρότερο των μηνυμάτων για την πολύ δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο κ. Λίβανος θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο παικτών του Νέστορα Κόμματου, αλλά και του Στέργιου Τσιαμπαλή, όμως όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεσή του και σαν μία «γροθιά» είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στο αυριανό ντέρμπι κορυφής.

Μιχάλης Παπαματθαίου - Σάββατο βγαίνω
Γιώργος Μαζωνάκης - Ένα θαύμα
Αντώνης Ρέμος - Δε θέλω να μ΄ αγαπάς
Πάνος Κιάμος - Δύσκολα βράδια
Βασίλης Καρράς - Όπως παλιά
Πέγκυ Ζήνα - Με την πλάτη στον τοίχο
Νότης Σφακιανάκης - Ένα με τη νύχτα
Γιάννης Πλούταρχος - Σε τέσσερις τοίχους
Άρης Καμπάνος - Μη ρωτάς
Νίνο - Ακόμα σε ζητώ

 


Μάρτιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031