- Larisa News - https://www.larisanews.gr -

Άρθρο του Ν. Παπαδόπουλου για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

H κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να θέτει στην Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσία του γεν. γραμματέα του ΥΠΑΑΤ Κασίμη Χαράλαμπο την στόχευση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αλλά και για την αναβάθμιση της υπαίθρου, μέσα στο νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.
Μετά την χρονοβόρα διαπραγμάτευση του νέου ΠΑΑ και ειδικότερα 450 παρατηρήσεων πάνω στο πρόγραμμα που είχε καταθέσει η προηγούμενη κυβέρνηση του 2014, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε κινητοποίηση συνολικών πόρων ύψους 7 δις ευρώ, τα οποία ως το 2020 θα φτάσουν τα 20 δις ευρώ για τον πρωτογενή τομέα.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 2 βασικούς και αλληλένδετους άξονες δράσης. Πρώτον, την μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο οδηγώντας σταδιακά τον πρωτογενή τομέα στην απεξάρτηση από τις επιδοτήσεις και την αδράνεια, στην ανάπτυξη και την παραγωγή. Δεύτερον, η συνολική ανάπτυξη (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντολογική, υποδομές κ.α) των αγροτικών περιοχών και γενικότερα της υπαίθρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν προγραμματισμένες παρεμβάσεις στο αναμορφωμένο ΠΑΑ. Αναλυτικότερα, ενσωματώθηκε η πολιτική στόχευση για ενθάρρυνση νέων μέτρων που αποσκοπούν στην τεχνολογική κατάρτιση και εκπαίδευση, στην καινοτομία, στην συνεργασία και δικτύωση, στις ομάδες παραγωγών με δομές συμβουλευτικής προς τους παραγωγούς. Έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του ΠΑΑ και προστέθηκαν δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή αλλά και σε επενδυτικά μέτρα ως προς την εξοικονόμηση ύδατος και τις ΑΠΕ. Εν συνεχεία, δίνεται έμφαση στην συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες σε σχέση με την ΚΑΠ. Ειδικότερα, το νέο LEADER/CLLD για πρώτη φορά είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε διευρυμένες περιοχές που συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι ορεινές-μειονεκτικές διατίθοντας παράλληλα τους διπλάσιους πόρους (400 εκατ. ευρώ) σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τέλος η συμπληρωματικότητα του ΠΑΑ ως προς τον πυλώνα 1 της ΚΑΠ αποτυπώνεται σε πολιτικές όπως η ενίσχυση κτηνοτροφίας, ο εξαγώγιμος προσανατολισμός, η ενίσχυση νέων αγροτών με «μπόνους» 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων για μία 5ετία, η ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα κ.ά. Επίσης, δηλώθηκε η πολιτική βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και περαιτέρω αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές περιφέρειες, ενώ αποφασίστηκε η εκχώρηση του συνόλου των πόρων για την πλειοψηφία των επιμέρους μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

Τα μέτρα του νέου ΠΑΑ ομαδοποιούνται σε 5 βασικές κατηγορίες οι οποίες είναι ήδη υπό διαμόρφωση. Μία από αυτές είναι και οι δημόσιες επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα.
Αναλυτικότερα, εμπεριέχει εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα. Προβλέπει μεγάλα και μικρά έργα υποδομής λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον με στόχευση στην εξοικονόμηση ύδατος και την βελτίωση κατάστασης των υδατικών συστημάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές σε συνδυασμό με τους ταμιευτήρες επιφανειακών υδάτων κρίνονται απόλυτης προτεραιότητας συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την μείωση των υπόγειων αποθεματικών νερού. Ενδεικτική κατανομή κοινοτικής συμμετοχής υπολογίζεται περίπου στα 455 εκ. ευρώ. Επιπλέον ενισχύεται η αγροτική και δασική οδοποιία με έργα προσβασιμότητας στις γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις με δικαιούχους τους δήμους και τους διαχειριστές δασών. Ενδεικτική κατανομή κοινοτικής συμμετοχής υπολογίζεται στα 64 εκ. ευρώ. Τέλος υπολογίζονται δημόσιες επενδύσεις ύψους 19 εκ. ευρώ σχετικές με τους αναδασμούς και τα παράλληλα έργα αυτών.
Συμπερασματικά, μέσα από το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης καταδεικνύεται η εμπιστοσύνη μας στη δυναμική και τις προοπτικές του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας, ο οποίος καλείται σε ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες να πρωτοστατήσει στην ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας.