Συνταγογράφηση Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας για Άτομα με μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα


Tags |

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Συνταγογράφηση” Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας για Άτομα με μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Επίπεδο 1

Στόχος του παρόντος καινοτόμου προγράμματος είναι να αναδείξει όλες τις νέες προσεγγίσεις σωματικής άσκησης και φυσικής δραστηριότητα (ΦΔ) για άτομα με μη μεταδιδόμενα νοσήματα για τη «συνταγογράφηση» του πιο ενδεδειγμένου προγράμματος άσκησης και ΦΔ αλλά και την ασφαλή και αποτελεσματική υλοποίησή του με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε νοσήματος και κάθε ατόμου ώστε αυτό να βελτιώσει την κλινική του εικόνα και τη ζωή του.
Διάρκεια: 8 Μήνες (402 ώρες), 38 ECTS


Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
*Αποφοίτους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και ομοταγών Τμημάτων του εξωτερικού
*Αποφοίτους των Τμημάτων Ιατρικής Ελλάδας και ομοταγών Τμημάτων του εξωτερικού
Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι o Δρ. Ιωάννης Φατούρος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μέλη της επιστημονικής ομάδας είναι 32 Εκπαιδευτές Παγκόσμιας Εμβέλειας.